[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | ^ เลือกหน้า | All contents
3517 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 7 รายการ

 
พืชที่ขาดไนโตรเจน
พืชที่ขาดไนโตรเจน
พืชที่ขาดไนโตรเจนจะแสดงอาการต่างๆ ดังนี้

ใบมีสีเหลืองซีด โดยเฉพาะบริเวณใบแก่ ใบอ่อนจะยังคงมีสีเขียวนานกว่า
ใบมีขนาดเล็กลง
ลำต้นผอมและตั้งตรง
การเจริญเติบโตชะงัก
ผลผลิตต่ำ
ในบางกรณี พืชที่ขาดไนโตรเจนอาจแสดงอาการอื่นๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ก้านใบและเส้นใบเป็นสีม่วง พืชไม่ออกดอกออกผล หรือพืชตายได้

สาเหตุที่พืชขาดไนโตรเจน อาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

ดินขาดธาตุอาหารไนโตรเจน
ดินมีความเป็นกรดหรือด่างมากเกินไป
ดินมีอินทรียวัตถุต่ำ
พืชได้รับปุ๋ยไนโตรเจนไม่เพียงพอ
การแก้ไขอาการขาดไนโตรเจนในพืชสามารถทำได้โดยใส่ปุ๋ยไนโตรเจนให้กับพืช ปุ๋ยไนโตรเจนมีหลายประเภท เช่น ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรต ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต เป็นต้น ปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนที่ใส่ให้กับพืชควรพิจารณาจากชนิดของพืช สภาพของดิน และฤดูกาล

นอกจากการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนแล้ว ยังสามารถแก้ไขอาการขาดไนโตรเจนในพืชได้โดยการปรับปรุงสภาพของดิน เช่น ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน หรือปรับสภาพความเป็นกรดหรือด่างของดินให้เหมาะสม

ปุ๋ย FK-1 ประกอบด้วย ไนโตเจน เข้มข้น 20เปอร์เซนต์ และยังมี ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม ซิงค์ รวมถึง สารลดแรงตึงผิว รวมในกล่องเดียว มีประสิทธิภาพสูง ในการเร่งการเจริญเติบโต ส่งเสริมการออกดอก และเพิ่มผลผลิตพืช
อ่าน:3353
ต้นกำเนิดปุ๋ย
ต้นกำเนิดปุ๋ย
ต้นกำเนิดของปุ๋ยสามารถย้อนกลับไปได้ไกลถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มนุษย์ในยุคนั้นสังเกตเห็นว่าพืชที่เติบโตอยู่บริเวณรอบๆ กองมูลสัตว์หรือซากพืชจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าพืชที่เติบโตอยู่บริเวณอื่น จึงเริ่มนำมูลสัตว์หรือซากพืชมาใส่ในดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

หลักฐานที่บ่งชี้ว่ามนุษย์รู้จักใช้ปุ๋ยมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ได้แก่

พบซากพืชและมูลสัตว์ที่ฝังอยู่ในดินอายุประมาณ 11_000 ปีก่อนคริสตกาล
พบภาพวาดบนผนังถ้ำในยุคหินใหม่แสดงถึงการทำนาและการใส่ปุ๋ย
พบตำราการเกษตรในยุคอียิปต์โบราณกล่าวถึงการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์และซากพืช
ในยุคต่อมา มนุษย์เริ่มพัฒนาวิธีการผลิตปุ๋ยให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยนำวัสดุต่างๆ เช่น มูลสัตว์ ซากพืช แกลบ ฝุ่นละออง น้ำเสีย มาใช้ผลิตปุ๋ย

ในศตวรรษที่ 19 มีการค้นพบกระบวนการทางเคมีที่ทำให้สามารถสังเคราะห์ปุ๋ยได้ ทำให้การผลิตปุ๋ยมีปริมาณมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในปัจจุบัน ปุ๋ยมีบทบาทสำคัญในการผลิตอาหารของโลก โดยปุ๋ยช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ช่วยให้มนุษย์สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอต่อความต้องการ

ประเภทของปุ๋ย

ปุ๋ยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี

ปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เช่น มูลสัตว์ ซากพืช แกลบ ฝุ่นละออง น้ำเสีย เป็นต้น ปุ๋ยอินทรีย์มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และธาตุอื่นๆ อีกมากมาย ปุ๋ยอินทรีย์มีประโยชน์ต่อดินและสิ่งแวดล้อม โดยช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ทำให้ดินร่วนซุยและระบายน้ำได้ดี ช่วยป้องกันดินพังทลาย และช่วยปรับปรุงคุณภาพของดิน

ปุ๋ยเคมี ผลิตจากแร่ธาตุ เช่น ยูเรีย ฟอสเฟต โพแทสเซียม เป็นต้น ปุ๋ยเคมีมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชสูง ปุ๋ยเคมีช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร อย่างไรก็ตาม ปุ๋ยเคมีอาจส่งผลเสียต่อดินและสิ่งแวดล้อมได้ เช่น ทำให้ดินเสื่อมโทรม และอาจปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำ

ประโยชน์ของปุ๋ย

ปุ๋ยมีประโยชน์ต่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ช่วยปรับปรุงคุณภาพของดิน
ช่วยป้องกันดินพังทลาย
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ
ช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุอาหารของพืช
ช่วยเพิ่มการต้านทานโรคและแมลงของพืช
การใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสม

การใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

ชนิดของพืชและความต้องการธาตุอาหารของพืช
สภาพของดิน
ฤดูกาล
ปริมาณน้ำฝน
นอกจากนี้ ควรใช้ปุ๋ยอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อดินและสิ่งแวดล้อม
อ่าน:3335
ขออำนาจคุณพระศรีฯ อวยพรให้ลูกค้าฟาร์มเกษตร ร่ำรวยอย่างมีความสุขนับแต่ ปี ๒๕๖๗ นี้ และตลอดไป
ขออำนาจคุณพระศรีฯ อวยพรให้ลูกค้าฟาร์มเกษตร ร่ำรวยอย่างมีความสุขนับแต่ ปี ๒๕๖๗ นี้ และตลอดไป
ภาพลายเส้นองค์ท้าวเวสสุวรรณ ลิขสิทธิ์โดย FK
อ่าน:3393
ในศาสนาพุทธ มีชาติภพ หรือไม่?
ในศาสนาพุทธ มีชาติภพ หรือไม่?
คำตอบสั้นๆ คือ มี ชาติภพเป็นแนวคิดที่สำคัญในศาสนาพุทธ หมายถึง การเกิดและการตายของสัตว์โลกที่เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏ อันเป็นกฎแห่งกรรมที่สัตว์โลกต้องเป็นไปตามการกระทำของตน

คำสอนเรื่องชาติภพปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น ในมหาปรินิพพานสูตร พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า "สัตว์ทั้งหลายย่อมบังเกิดในภพภูมิต่างๆ ตามกรรมของตน"

ในศาสนาพุทธ ชาติภพสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ภพหลัก ได้แก่

กามภพ เป็นภพของสัตว์ที่มีกิเลสและอารมณ์ทางกาม ได้แก่ มนุษย์ เทวดา สัตว์เดรัจฉาน
รูปภพ เป็นภพของสัตว์ที่ยังมีกิเลส แต่ปราศจากอารมณ์ทางกาม ได้แก่ พรหมชั้นต่างๆ
อรูปภพ เป็นภพของสัตว์ที่ปราศจากกิเลสทั้งปวง ได้แก่ พรหมชั้นสูงสุด
นอกจากนี้ ชาติภพยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 31 ภพย่อย ตามลักษณะของสัตว์โลกที่อาศัยอยู่ในภพนั้นๆ

แนวคิดเรื่องชาติภพเป็นแนวคิดที่มีความสำคัญในศาสนาพุทธ เพราะเป็นหลักที่อธิบายถึงสาเหตุของทุกข์ในวัฏสงสาร สัตว์โลกต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏตราบใดที่ยังหลงติดอยู่กับกิเลส ตราบใดที่ยังไม่บรรลุธรรมะ

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน มีผู้ตีความแนวคิดเรื่องชาติภพในหลากหลายแง่มุม เช่น บางคนอาจตีความว่าชาติภพหมายถึงการเกิดและการตายของจิต บางคนอาจตีความว่าชาติภพหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของบุคคล เป็นต้น

ดังนั้น ความเข้าใจเรื่องชาติภพของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการตีความและมุมมองของแต่ละบุคคล

credit: google bard
อ่าน:3321
พระพุทธเจ้า รู้หรือไม่ ว่าโลกเป็นทรงกลม?
พระพุทธเจ้า รู้หรือไม่ ว่าโลกเป็นทรงกลม?
คำตอบของคำถามนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราตีความคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไร

หากเราตีความคำสอนของพระพุทธเจ้าตามตัวอักษร พระพุทธเจ้าไม่ได้กล่าวถึงรูปร่างของโลกอย่างชัดเจน พระองค์ทรงกล่าวถึงโลกว่าเป็น "โลกธาตุ" ซึ่งหมายถึง "โลกที่ประกอบไปด้วยธาตุสี่" ได้แก่ ดิน น้ำ ลม และไฟ ซึ่งไม่ได้บ่งชี้ว่าโลกมีรูปร่างอย่างไร

อย่างไรก็ตาม หากเราตีความคำสอนของพระพุทธเจ้าตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ พระพุทธเจ้าย่อมรู้อยู่แล้วว่าโลกกลม เพราะพระองค์ทรงมีปัญญาอันเฉียบแหลม และทรงสามารถรู้เห็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือการรับรู้ของคนธรรมดาทั่วไป เช่น ทรงสามารถระลึกชาติได้ ทรงสามารถรู้การเกิดและการตายของสัตว์โลกได้ และทรงสามารถรู้อนาคตได้

หลักฐานที่บ่งชี้ว่าพระพุทธเจ้ารู้อยู่แล้วว่าโลกกลม ได้แก่

พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงปรากฏการณ์จันทรุปราคา ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อโลกกลมและมีดวงจันทร์โคจรรอบโลก

พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงดวงดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าจะเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางโค้ง ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากโลกแบน

นอกจากนี้ พระพุทธเจ้ายังทรงตรัสถึงเรื่องตาทิพย์ ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการมองเห็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่ไกลออกไปได้อย่างทะลุทะลวง ตาทิพย์นี้สามารถช่วยให้มนุษย์มองเห็นโลกจากมุมมองที่แตกต่างออกไป ซึ่งอาจช่วยให้มนุษย์เข้าใจรูปร่างของโลกได้ดีขึ้น

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า พระพุทธเจ้าย่อมรู้อยู่แล้วว่าโลกกลม แต่พระองค์ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจน เพราะพระองค์ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะสอนเรื่องวิทยาศาสตร์ แต่มุ่งเน้นที่จะสอนเรื่องธรรมะเป็นหลัก

credit: google bard
อ่าน:3327
มนุษย์รู้ว่าโลกกลม เมื่อปีใด?
มนุษย์รู้ว่าโลกกลม เมื่อปีใด?
มนุษย์รู้แล้วว่าโลกกลมมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ โดยนักปรัชญาชาวกรีกหลายคน เช่น พิทาโกรัส (Pythagoras) อริสโตเติล (Aristotle) และเอราทอสเทนีส (Eratosthenes) ได้เสนอทฤษฎีและหลักฐานที่สนับสนุนแนวคิดนี้

หลักฐานที่บ่งชี้ว่าโลกกลม ได้แก่

เรือที่แล่นออกจากชายฝั่งจะค่อยๆ จมลงจนมองไม่เห็นลำเรือจนหมด ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากโลกแบน

ปรากฏการณ์จันทรุปราคาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อโลกกลมและมีดวงจันทร์โคจรรอบโลก

ดวงดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าจะเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางโค้ง ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากโลกแบน

เอราทอสเทนีสเป็นนักดาราศาสตร์ชาวกรีกผู้มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่ง เขาเป็นผู้คำนวณเส้นรอบวงของโลกได้เป็นครั้งแรก โดยอาศัยหลักการทางเรขาคณิตและคณิตศาสตร์ โดยคำนวณจากระยะทางระหว่างเมืองอเล็กซานเดรียและเมืองซีเอนา ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ 800 กิโลเมตร และสังเกตการณ์ตำแหน่งดวงอาทิตย์ที่เมืองทั้งสองในเวลาเดียวกัน

การคำนวณของเอราทอสเทนีสมีความแม่นยำสูงมาก โดยเส้นรอบวงของโลกที่เขาคำนวณได้มีค่าใกล้เคียงกับค่าที่นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันยอมรับอยู่ในปัจจุบัน

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่ามนุษย์รู้แล้วว่าโลกกลมมาตั้งแต่อย่างน้อย 240 ปีก่อนคริสตกาล
อ่าน:3323
ความสำคัญของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม ซิงค์ และ สารลดแรงตึงผิว ที่มีต่อพืชทุกชนิด
ความสำคัญของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม ซิงค์ และ สารลดแรงตึงผิว ที่มีต่อพืชทุกชนิด
ไนโตรเจน (N) เป็นธาตุอาหารหลักที่มีความสำคัญต่อพืชมากที่สุด พืชใช้ไนโตรเจนในการสร้างโปรตีน กรดอะมิโน และคลอโรฟิลล์ คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวที่มีหน้าที่ในการสังเคราะห์แสง การสังเคราะห์แสงเป็นกระบวนการที่พืชใช้เปลี่ยนแสงแดด น้ำ และคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นน้ำตาลและออกซิเจน
พืชที่ขาดไนโตรเจนจะมีใบสีซีด ใบแคบ และลำต้นเตี้ย

ฟอสฟอรัส (P) เป็นธาตุอาหารหลักที่สำคัญต่อพืชอีกชนิดหนึ่ง พืชใช้ฟอสฟอรัสในการสร้าง DNA RNA และ ATP DNA และ RNA เป็นสารพันธุกรรมที่ควบคุมการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช ATP เป็นสารพลังงานที่พืชใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
พืชที่ขาดฟอสฟอรัสจะมีใบสีซีด ลำต้นอ่อนแอ และออกดอกน้อย

โพแทสเซียม (K) เป็นธาตุอาหารหลักที่สำคัญต่อพืชอีกชนิดหนึ่ง พืชใช้โพแทสเซียมในการขนส่งสารอาหาร การสังเคราะห์แสง และการควบคุมการคายน้ำ
พืชที่ขาดโพแทสเซียมจะมีใบสีซีด ขอบใบไหม้ และผลผลิตต่ำ

แมกนีเซียม (Mg) เป็นธาตุอาหารรองที่สำคัญต่อพืช แมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบสำคัญของคลอโรฟิลล์ การสังเคราะห์แสง และการสร้างโปรตีน
พืชที่ขาดแมกนีเซียมจะมีใบสีเหลือง ขอบใบไหม้ และผลผลิตต่ำ

ซิงค์ (Zn) เป็นธาตุอาหารรองที่สำคัญต่อพืช ซิงค์เป็นองค์ประกอบสำคัญของเอนไซม์หลายชนิดที่ใช้ในการสังเคราะห์โปรตีน การสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ และการเจริญเติบโตของเซลล์
พืชที่ขาดซิงค์จะมีใบสีเหลือง ขอบใบไหม้ และผลผลิตต่ำ

สารลดแรงตึงผิว (Surfactant) เป็นสารที่ช่วยลดแรงตึงผิวของน้ำ ทำให้น้ำกระจายตัวได้ดีและซึมผ่านดินได้ง่าย สารลดแรงตึงผิวมีประโยชน์ต่อพืชหลายประการ ได้แก่

ทำให้ปุ๋ยกระจายตัวได้ดีในน้ำและซึมผ่านดินได้ง่าย ทำให้พืชได้รับธาตุอาหารอย่างทั่วถึง

ช่วยป้องกันปุ๋ยตกค้างบนใบและลำต้นของพืช ทำให้พืชไม่ไหม้

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย

ปุ๋ย FK-1

ปุ๋ย FK-1 เป็นปุ๋ยสูตร 20-20-20 ประกอบด้วยธาตุอาหารหลักทั้ง 3 ชนิดในปริมาณที่เท่ากัน ปุ๋ย FK-1 เป็นปุ๋ยที่เหมาะสำหรับการปลูกพืชทุกชนิด ช่วยให้พืชเจริญเติบโตอย่างสมดุล

องค์ประกอบของปุ๋ย FK-1

ปุ๋ย FK-1 ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก 3 ชนิด ดังนี้

ไนโตรเจน (N) ร้อยละ 20
ฟอสฟอรัส (P) ร้อยละ 20
โพแทสเซียม (K) ร้อยละ 20
นอกจากธาตุอาหารหลักแล้ว ปุ๋ย FK-1 ยังมีสารลดแรงตึงผิว (surfactant) ผสมอยู่ด้วย สารลดแรงตึงผิวช่วยให้ปุ๋ยกระจายตัวได้ดีในน้ำและซึมผ่านดิน

การใช้ปุ๋ย FK-1 ผสมน้ำเพื่อฉีดพ่นทางใบพืช

ปุ๋ย FK-1 สามารถผสมน้ำเพื่อฉีดพ่นทางใบพืชได้ อัตราส่วนในการผสมขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและระยะการเจริญเติบโตของพืช

โดยทั่วไป อัตราส่วนในการผสมปุ๋ย FK-1 กับน้ำคือ 1 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร สามารถใช้ฉีดพ่นพืชได้ทุกสัปดาห์

ควรฉีดพ่นปุ๋ย FK-1 ในตอนเช้าหรือตอนเย็น หลีกเลี่ยงการฉีดพ่นในช่วงกลางวันที่มีแสงแดดจ้า เพื่อป้องกันพืชไหม้

ข้อควรระวัง

ควรใช้ปุ๋ย FK-1 ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ควรใช้มากเกินไป เพราะอาจทำให้พืชได้รับธาตุอาหารมากเกินไปและเกิดอาการใบไหม้ได้
ควรใช้ปุ๋ย FK-1 ในช่วงที่พืชกำลังเจริญเติบโต ไม่ควรใช้ปุ๋ย FK-1 ในช่วงที่พืชกำลังพักตัว
ควรใช้ปุ๋ย FK-1 ร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน
อ่าน:3351
Fish oil ป้องกัน หลอดเลือดหัวใจ ได้จริงไหม?
Fish oil ป้องกัน หลอดเลือดหัวใจ ได้จริงไหม?
น้ำมันปลา (Fish oil) เป็นแหล่งของกรดไขมันโอเมก้า-3 ซึ่งเป็นกรดไขมันจำเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ กรดไขมันโอเมก้า-3 มีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพหลายประการ รวมถึงการลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ

การศึกษาหลายชิ้นพบว่า การรับประทานน้ำมันปลาช่วยลดระดับไขมันในเลือดชนิดไม่ดี (LDL) และไตรกลีเซอไรด์ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ นอกจากนี้ น้ำมันปลายังช่วยลดการอักเสบและลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือด ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจนำไปสู่ภาวะหลอดเลือดอุดตันได้

จากข้อมูลการศึกษาเหล่านี้ สรุปได้ว่า น้ำมันปลาสามารถช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจได้ อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำมันปลาที่ควรรับประทานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนนั้น ยังไม่เป็นที่แน่ชัด โดยทั่วไป แนะนำให้รับประทานน้ำมันปลาวันละ 1_000-2_000 มิลลิกรัม โดยควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานน้ำมันปลา โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคเลือดแข็งตัวผิดปกติ

นอกจากการรับประทานน้ำมันปลาแล้ว ยังมีวิธีอื่นๆ ที่สามารถช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจได้ เช่น การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายเป็นประจำ เลิกสูบบุหรี่ และควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
อ่าน:3322
การใช้ปุ๋ยทางใบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของต้นโกโก้
การใช้ปุ๋ยทางใบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของต้นโกโก้
การเพาะปลูกโกโก้เป็นกิจกรรมที่ต้องให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาต้นไม้ในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง ปุ๋ยทางใบเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีเพื่อเสริมสร้างพลังงานและสารอาหารสำหรับต้นโกโก้ในระยะการเจริญเติบโต ดังนั้น ในบทความนี้เราจะพูดถึงปุ๋ยทางใบที่สามารถทดแทนปุ๋ยเม็ดได้และเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกโกโก้ของคุณ

ปุ๋ยทางใบสำหรับโกโก้ที่มีประสิทธิภาพสูง

สูตรสมบูรณ์ที่ครอบคลุมทุกระยะการเจริญเติบโต
การเลือกใช้ปุ๋ยทางใบที่มีสูตรที่ครอบคลุมทุกระยะการเจริญเติบโตของต้นโกโก้เป็นสิ่งสำคัญ ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงช่วยในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของใบและราก ในขณะที่ฟอสฟอรัสและโปแทสเซียมช่วยในการพัฒนาดอกและผล สูตรที่สมบูรณ์จะช่วยให้ต้นโกโก้เจริญเติบโตอย่างสมดุลทุกระยะ

ธาตุอาหารรองที่สำคัญ
นอกจากสูตรหลัก ปุ๋ยทางใบควรมีธาตุอาหารรองที่สำคัญ เช่น เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mg) สังกะสี (Zn) และโบรอน (B) เพื่อให้ต้นโกโก้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและมีสุขภาพดี

สารสกัดจากธรรมชาติ
การเลือกใช้ปุ๋ยทางใบที่มีสารสกัดจากธรรมชาติ เช่น สารสกัดจากสาหร่ายหรือสาหร่ายทะเล จะช่วยให้ต้นโกโก้ได้รับสารอาหารจากแหล่งธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูง

การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
การใช้ปุ๋ยทางใบที่สามารถทดแทนปุ๋ยเม็ดไม่เพียงที่จะช่วยลดต้นทุนในการผลิต แต่ยังสามารถเพิ่มผลผลิตในระยะยาว โดยที่ไม่เสียคุณภาพของโกโก้

ในการใช้ปุ๋ยทางใบ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด การใช้ปุ๋ยทางใบในช่วงเช้าหรือเย็นในวันที่ไม่มีแดดจะช่วยในการดูดซึมสารอาหารได้ดีที่สุด

การเลือกใช้ปุ๋ยทางใบที่มีสูตรที่ถูกต้องและครอบคลุมทุกระยะการเจริญเติบโตของต้นโกโก้จะช่วยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและลดต้นทุนในการผลิต นอกจากนี้ยังสามารถส่งเสริมให้ต้นโกโก้โตไว รากแข็งแรง และใบเขียวสวย ทำให้โกโก้ของคุณเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรงได้ดีขึ้นทุกระยะการเจริญเติบโต

.
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่น ต้นโกโก้ โตไว รากแข็งแรง สมบูรณ์ ดกสวย ประสิทธิภาพสูง ทดแทนปุ๋ยเม็ด ประหยัด เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20 เปอร์เซ็นต์
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่นพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ปุ๋ย FK-1 ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3338
เคล็ดลับในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน : ปุ๋ยสำหรับฉีดพ่นทุเรียน
เคล็ดลับในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน : ปุ๋ยสำหรับฉีดพ่นทุเรียน
ทุเรียนเป็นพืชผลที่ต้องการการดูแลรักษาเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด การให้ปุ๋ยที่เหมาะสมและถูกต้องเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นทุเรียน ในบทความนี้เราจะพูดถึงการใช้ปุ๋ยสำหรับฉีดพ่นทุเรียนที่ทำให้ต้นทุเรียนโตไว รากแข็งแรง ใบเขียวสวย และประสิทธิภาพการให้ผลผลิตสูงสุด ทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนในการผลิตทุเรียนด้วย

ปุ๋ยสำหรับฉีดพ่นทุเรียน
1. ส่วนประกอบของปุ๋ยที่เหมาะสำหรับทุเรียน
การเลือกใช้ปุ๋ยที่มีส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับทุเรียนเป็นสำคัญ เนื่องจากมีผลต่อการพัฒนาราก การสร้างลูก และคุณภาพของผลผลิต ปุ๋ยที่มีสูตรที่ครบถ้วน เช่น ปุ๋ยที่มีไนโตรเจน (N)ฟอสฟอรัส (P) และ โปแตสเซียม (K) ในสัดส่วนที่เหมาะสมจะช่วยให้ทุเรียนเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ปุ๋ยที่สามารถละลายน้ำได้ดี
ปุ๋ยที่สามารถละลายน้ำได้ดีจะช่วยให้พืชสามารถนำปุ๋ยเข้าสู่ระบบทรานสปอร์ตของทุเรียนได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้ ปุ๋ยที่ละลายน้ำได้ดียังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดการตกค้างของปุ๋ยที่อาจเป็นอันตรายต่อทุเรียน

3. ปุ๋ยที่มีสารอาหารรอง (Micronutrients)
การให้สารอาหารรองเสริมที่สำคัญ เช่น เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mg) และ สังกะสี (Zn) ช่วยให้ทุเรียนมีใบเขียวสวย และสามารถดูแลตัวเองได้ดีมากขึ้น การให้สารอาหารรองที่เหมาะสมจะช่วยป้องกันหรือแก้ไขปัญหาของการขาดสารอาหาร

ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยสำหรับฉีดพ่น
การใช้ปุ๋ยสำหรับฉีดพ่นทุเรียนมีประสิทธิภาพมากมาย เนื่องจากสามารถทำให้สารอาหารถูกนำเข้าสู่พืชได้ทันที และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาทุเรียน นอกจากนี้ยังมีประโยชน์เพิ่มเติมดังนี้

1. การป้องกันโรคและแมลง
การฉีดพ่นปุ๋ยที่มีสารอาหารรองเสริมสามารถช่วยป้องกันการเข้าทำลายของโรคและแมลงได้ เนื่องจากทุเรียนที่ได้รับประโยชน์จากสารอาหารที่ครบถ้วนจะมีความสมบูรณ์และแข็งแรงต่อการต่อต้านโรคและแมลง

2. การลดการใช้ปุ๋ยเม็ด
การใช้ปุ๋ยสำหรับฉีดพ่นยังช่วยลดการใช้ปุ๋ยเม็ดที่ต้องใส่ในดิน เนื่องจากปุ๋ยที่ถูกฉีดพ่นสามารถทำให้พืชนำไปใช้ได้มากที่สุด ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ทั้งในเรื่องการประหยัดทรัพยากรและลดต้นทุน

3. ประหยัดน้ำ
การใช้ปุ๋ยสำหรับฉีดพ่นยังสามารถช่วยในการประหยัดน้ำ เนื่องจากปุ๋ยที่ใช้สามารถละลายน้ำได้ทันที ทำให้ทุเรียนสามารถนำสารอาหารเข้าสู่ระบบทรานสปอร์ตได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


การใช้ปุ๋ยสำหรับฉีดพ่นทุเรียนเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน โดยการเลือกใช้ปุ๋ยที่มีส่วนประกอบที่เหมาะสม ละลายน้ำได้ดี และมีสารอาหารรองเสริมที่เพียงพอ จะช่วยให้ทุเรียนเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และสมบูรณ์ที่สุด นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ทางด้านการป้องกันโรคและแมลง การลดการใช้ปุ๋ยเม็ด และประหยัดน้ำ ทำให้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการผลิตทุเรียนอย่างยั่งยืนและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น

.
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่น ทุเรียน โตไว รากแข็งแรง สมบูรณ์ ดกสวย ประสิทธิภาพสูง ทดแทนปุ๋ยเม็ด ประหยัด เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20 เปอร์เซ็นต์
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่นพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ปุ๋ย FK-1 ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3316
3517 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 7 รายการ
|-Page 52 of 352-|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |


กลุ่มทางใบปุ๋ยประสิทธิภาพสูง
*โปรดอ่าน ใช้ FK-1 ในช่วงแรก เพื่อเร่งโต เร่งราก เร่งดอก จับคู่กับ FK-3 ในช่วงเร่งผลผลิต พืชออกผลทุกชนิด ใช้ FK-1 กับ FK-3, นาข้าว ใช้ FK-1 กับ FK-3R (Rice), ไร่อ้อย ใช้ FK-1 กับ FK-3S (Sugarcane), มันสำปะหลัง ใช้ FK-1 กับ FK-3C (Cassava)

FK-1
สั่ง FK-1 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3
สั่ง FK-3 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3S
สั่ง FK-3S กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3R
สั่ง FK-3R กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3C
สั่ง FK-3C กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มอินทรีย์ ปุ๋ย ยาปราบฯ
ที่ขายดีที่สุดบน ลาซาด้า

FKT250-IS250-499B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 1ลิตร
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 3ลิตร
สั่งไอเอส3ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
มาคา
สั่งมาคากับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอกี้-บีที
สั่งไอกี้-บีทีกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L
สั่ง FK-T 1ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK ธรรมชาตินิยม
สั่งFK-T 250ซีซี กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 250ซีซี
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-IS1L-970B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-MAKA-980B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-AiKi-990B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มเคมียาปราบฯประสิทธิภาพสูง

invet
สั่ง อินเวท กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
metalaxyl
สั่ง เมทาแลคซิล กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
carron
สั่ง คาร์รอน กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มปุ๋ยทางใบผสมสูตรเองได้
เว็บระบบคำนวณการผสมปุ๋ย


starfer 30-20-5
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 10-40-10
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 15-5-30
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
maxza
สั่ง แม็กซ่า กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตรวจฉลากโภชนาการ
ตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ตรวจน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application
ปุ๋ยคุณภาพสูง
พืชทุกชนิด | ปุ๋ยทุเรียน | ปุ๋ยมันสำปะหลัง | ปุ๋ยสำหรับไร่อ้อย | ปุ๋ยนาข้าว | ปุ๋ยยางพารา | ปุ๋ยมะพร้าว | ปุ๋ยข้าวโพด | ปุ๋ยปาล์ม | ปุ๋ยสับปะรด | ปุ๋ยถั่วเหลือง | ปุ๋ยพริกไทย | ปุ๋ยกาแฟ | ปุ๋ยมะนาว | ปุ๋ยส้ม | ปุ๋ยลำไย | ปุ๋ยลิ้นจี่ | ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง | ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว | ปุ๋ยมังคุด | ปุ๋ยมันฝรั่ง | ปุ๋ยหอมหัวใหญ่ | ปุ๋ยกระเทียม | ปุ๋ยหอมแดง | ปุ๋ยมะเขือเทศ | ปุ๋ยกล้วยไม้ | ปุ๋ยอินทผลัม | ปุ๋ยน้อยหน่า | ปุ๋ยชมพู่ | ปุ๋ยเงาะ | ปุ๋ยมะม่วง | ปุ๋ยมะขาม | ปุ๋ยพริก
ยาอินทรีย์แก้โรคพืช
โรคใบไหม้ | ทุเรียนใบติด | มันสำปะหลังใบไหม้ | โรคอ้อยใบไหม้ | ข้าวใบไหม้ | ยางพาราใบไหม้ | โรคมะพร้าวใบไหม้ | โรคราน้ำค้างข้าวโพด | ปาล์มใบไหม้ | โรคสับปะรด | โรคราน้ำค้างถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟใบไหม้ | ราสนิมมะนาว | ส้มใบไหม้ | ลำไยใบไหม้ | ลิ้นจี่ใบไหม้ | หน่อไม้ฝรั่งลำต้นไหม้ | กระเจี๊ยบเขียวฝักลาย | โรคใบจุดมังคุด | มันฝรั่งใบใหม้ | โรคหอมเลื้อย | โรคใบจุดกระเทียม | โรคหอมแดง | ราแป้งมะเขือเทศ | โรคจุดสนิมกล้วยไม้ | อินทผลัมใบไหม้ | น้อยหน่าดอกร่วง | ชมพู่ใบไหม้ | เงาะใบไหม้ | มะม่วงใบไหม้ | ราแป้งมะขาม | โรคพริก
ยาเคมี กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยทุเรียน | เพลี้ยมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยข้าว | เพลี้ยยางพารา | เพลี้ยมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยสับปะรด | เพลี้ยถั่วเหลือง | เพลี้ยพริกไทย | เพลี้ยกาแฟ | เพลี้ยมะนาว | เพลี้ยส้ม | เพลี้ยลำไย | เพลี้ยลิ้นจี่ | เพลี้ยหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยมังคุด | เพลี้ยมันฝรั่ง | เพลี้ยหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยกระเทียม | เพลี้ยหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยกล้วยไม้ | เพลี้ยอินทผาลัม | เพลี้ยน้อยหน่า | เพลี้ยชมพู่ | เพลี้ยเงาะ | เพลี้ยมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยพริก
ยาเคมี กำจัดโรคพืช
โรคใบไหม้ | โรคทุเรียน | โรคมันสำปะหลัง | โรคอ้อย | โรคข้าว | โรคยางพารา | โรคมะพร้าว | โรคข้าวโพด | โรคปาล์ม | โรคสับปะรด | โรคถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟ | โรคมะนาว | โรคส้ม | โรคลำไย | โรคลิ้นจี่ | โรคหน่อไม้ฝรั่ง | โรคกระเจี๊ยบเขียว | โรคมังคุด | โรคมันฝรั่ง | โรคหอม | โรคกระเทียม | โรคหอมแดง | โรคมะเขือเทศ | โรคกล้วยไม้ | โรคอินทผาลัม | โรคน้อยหน่า | โรคชมพู่ | โรคเงาะ | โรคมะม่วง | โรคมะขาม | โรคพริก
ยาอินทรีย์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยศัตรูข้าว | เพลี้ยแป้งยางพารา | เพลี้ยศัตรูมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยอ่อนปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยแป้งสับปะรด | เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง | เพลี้ยแป้งพริกไทย | เพลี้ยแป้งกาแฟ | เพลี้ยไฟมะนาว | เพลี้ยไฟส้ม | เพลี้ยแป้งลำไย | เพลี้ยแป้งลิ้นจี่ | เพลี้ยไฟหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยจักจั่นฝ้ายกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยไฟมังคุด | เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง | เพลี้ยไฟหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยไฟกระเทียม | เพลี้ยไฟหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยไฟกล้วยไม้ | เพลี้ยแป้งอินทผาลัม | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า | เพลี้ยไฟชมพู่ | เพลี้ยแป้งเงาะ | เพลี้ยจักจั่นมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยไฟพริก
สารชีวินทรีย์ กำจัดหนอนต่างๆ
กำจัดหนอนศัตรูพืช | กำจัดหนอนทุเรียน | กำจัดหนอนมันสำปะหลัง | กำจัดหนอนกออ้อย | กำจัดหนอนในนาข้าว | กำจัดหนอนในสวนยางพารา | กำจัดหนอนมะพร้าว | กำจัดหนอนข้าวโพด | กำจัดหนอนปาล์มน้ำมัน | กำจัดหนอนสับปะรด | กำจัดหนอนถั่วเหลือง | กำจัดหนอนพริกไทย | กำจัดหนอนกาแฟ | กำจัดหนอนมะนาว | กำจัดหนอนส้ม | กำจัดหนอนลำไย | กำจัดหนอนลิ้นจี่ | กำจัดหนอนหน่อไม้ฝรั่ง | กำจัดหนอนกระเจี๊ยบเขียว | กำจัดหนอนมังคุด | กำจัดหนอนมันฝรั่ง | กำจัดหนอนหอมหัวใหญ่ | กำจัดหนอนกระเทียม | กำจัดหนอนหอมแดง | กำจัดหนอนมะเขือเทศ | กำจัดหนอนกล้วยไม้ | กำจัดหนอนอินทผาลัม | กำจัดหนอนน้อยหน่า | กำจัดหนอนชมพู่ | กำจัดหนอนเงาะ | กำจัดหนอนมะม่วง | กำจัดหนอนมะขาม | กำจัดหนอนพริก
โรงงานรับจ้างผลิตปุ๋ย OEM/ODM เป็นแบรนด์สินค้าของคุณ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม จุลินทรีย์ย่อยสลาย ยาปราบฯ สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ทำได้ทุกชนิด
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท
ปุ๋ยยาฯ จุลินทรีย์ต่างๆ ปุ๋ยน้ำต่างๆ ปุ๋ยน้ำอะมิโน ไตรโคฯ ประเภทน้ำ ประเภทผง บรรจุขวด บรรจุซอง ทุกชนิด ฯลฯ
เริ่มต้นเพียง 45,000 บาท
ปุ๋ยเม็ดทุกชนิด บรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม บิ๊กแบ็ค 1 ตันเพื่อส่งออก กระสอบ 25 กิโลกรัม ทำได้ทุกชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับสภาพดิน อะมิโนเม็ดสกัด ฮิวมิค ฯลฯ
โทร 090-592-8614
iLab.work ผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารใน ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช กากอุตสาหกรรม มาตฐาน ISO/IEC 17025


ตรวจง่ายนับ 1 2 3 มาตฐาน ISO/IEC 17025
1.เลือกและคำนวณค่าตรวจที่หน้าเว็บ คลิก
2.ส่งดินเข้าห้อง LAB (ไปรษณีย์,เคอรี่,แฟรช)
3.อ่านผลออนไลน์ (เราจัดส่งต้นฉบับผลวิเคราะห์ ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้เช่นกัน)
→เริ่มกันเลย เลือกค่าที่ต้องการวิเคราะห์
[มีชุดโปรฯแนะนำลดพิเศษ หรือเลือกเองได้]
ข้าวใบไหม้ โรคไหม้ข้าว ใบเหลือง มีจุดสีน้ำตาล แก้ด้วย ไอเอส
Update: 2562/08/17 14:56:26 - Views: 3440
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ในมะม่วงหิมพานต์ มะม่วงหิมพานต์ใบไหม้ ผลไหม้ กิ่งแห้ง ไหม้
Update: 2566/01/23 11:31:33 - Views: 3379
ชมพู่เขียวหวาน ชมพู่สีเขียว ป้องกัน โรค แมลง และบำรุง ด้วยสินค้าจากเรา
Update: 2564/04/22 11:20:16 - Views: 3405
ส่งรูปมัน
Update: 2554/06/08 13:03:27 - Views: 3356
ท้าวเวสสุวรรณ เหล็กน้ำพี้ บรรดาลโชคลาภ ค้าขายร่ำรวย กิจการรุ่งเรือง เสริมอำนาจบารมี ทรัพย์สมบัติมั่นคง แคล้วคลาดปลอดภัย
Update: 2567/02/20 10:27:49 - Views: 3342
กำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าหนอนผีเสื้อเจาะผล ใน มะม่วง และ พืชทุกชนิด บาซีเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/02/28 14:08:12 - Views: 3306
การจัดการเพลี้ยในต้นงา: วิธีแก้ปัญหาและรักษาพืช
Update: 2566/11/23 14:43:25 - Views: 3317
ลำไย โตไว ใบเขียว เร่งราก เร่งดอก ขยายขนาด ผลใหญ่ ผลดก เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มคุณภาพ ผลผลิต ด้วย ปุ๋ย สตาร์เฟอร์
Update: 2567/03/21 15:17:33 - Views: 3360
ลิ้นจี่ใบไหม้ โรคใบจุดสนิม โรคราลิ้นจี่ ใช้ไอเอส เพลี้ยแมลงในลิ้นจี่ ใช้มาคา ส่วนหนอน ใช้ ไอกี้-บีที
Update: 2563/05/19 11:41:57 - Views: 3369
ยาแก้โรคเน่า ทานตะวันงอก ต้นอ่อนทานตะวัน โรคทานตะวันอ่อน ที่เกิดจากเชื้อราต่างๆ
Update: 2563/06/25 09:41:19 - Views: 3358
การเลือกซื้อ ดาบ คาตานะ ดาบซามูไร ให้ได้คุณภาพดี ในราคาไม่แพง
Update: 2566/10/28 12:32:08 - Views: 4543
วิธีปลูกทุเรียนอย่างละเอียด ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว
Update: 2564/05/31 08:12:06 - Views: 3380
โรคใบไหม้ โรคราใช้ ไอเอส กำจัดหนอนใช้ ไอกี้ กำจัดเพลี้ยใช้ มาคา ฟื้นฟูพืช ใช้ FK-1
Update: 2564/02/21 23:31:54 - Views: 3341
คู่มือป้องกันกำจัดโรคราต่างๆในแมคคาเดเมีย แมคคาเดเมียใบไหม้ ใบจุด ราสนิม ราต่างๆ
Update: 2566/05/01 15:18:59 - Views: 4797
คู่มือเบื้องต้น การป้องกันกำจัดโรคข้าวโพดต่างๆ ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา
Update: 2566/04/29 15:44:41 - Views: 3849
โรคใบติดทุเรียน โรคราสีชมพูในทุเรียน โรคทุเรียนกิ่งแห้ง ต้องหมั่นสังเกตุตรวจดูแลสวน หากพบ ให้เร่งป้องกันกำจัด
Update: 2566/11/04 14:14:10 - Views: 4913
การรับมือกับโรคราสนิมในผักบุ้ง: วิธีป้องกันและการควบคุมโรคในสวนผักของคุณ
Update: 2566/11/08 13:29:19 - Views: 3348
ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 3 สูตร: เพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและผลผลิตของทุเรียน
Update: 2567/02/13 09:06:16 - Views: 3350
โรคยางไหล...อาการยางไหล บริเวณกิ่งและโคนต้นในต้นส้มโอ ต้องระวัง!! สร้างความเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร
Update: 2566/11/07 14:41:57 - Views: 3365
การป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในต้นกล้วย
Update: 2566/05/06 10:13:00 - Views: 3313
GA4 © FarmKaset.ORG | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : 2022