server monitor check web page
คุณกำลังใช้เว็บเวอร์ชั่นเก่า ไปเวอร์ชั่นใหม่ คลิก..
FarmKaset.ORG :  The best of organic fertilizer
ชำระค่าสินค้าจากฟาร์มเกษตร ได้ที่ 7 ELEVEN ทุกสาขา
ติดตั้งแอพ เกษตร เพื่อเข้าใช้เว็บนี้
รองรับทั้ง iPhone และ Android
FarmKaset.ORG design for iOS Safari FarmKaset.ORG design for android chrome
ยินดีต้อนรับ ทุกท่าน กรุณา > ล็อคอิน หรือ สมัคร
หน้าแรก สินค้า การสั่งซื้อ สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย บริการ แอพผสมปุ๋ย ความรู้เกษตร เว็บบอร์ด พืชเศรษฐกิจ ติดต่อเรา FarmKaset.ORG Fan PageâÍàÍ«ÕÊ : Oasis | Ãкº¹éÓË´º¹´Ô¹ âÍàÍ«ÕÊ

Ãкº¹éÓË´º¹´Ô¹ âÍàÍ«ÕÊ

¢³Ð¹Õé¿ÒÃìÁà¡ÉµÃËÂØ´ºÃÔ¡ÒÃÃкº¹éÓË´ªÑèǤÃÒÇà¹×èͧ¨Ò¡·ÕÁ¹éÓË´¢Í§àÃÒà»ç¹·ÕÁàÅç¡ ÂѧãËéºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤éÒä´éäÁè·Ñ¹ ËÒ¡à»Ô´ãËéºÃÔ¡ÒÃÇÒ§Ãкº¹éÓË´ÍÕ¡¤ÃÑé§ ·Ò§àÃÒ¨Ðá¨é§ãËé·ÃÒº ³ ˹éÒàÇçºä«µì˹éÒ¹Õé ¢Íº¤Ø³·ÕèäÇéÇÒ§ã¨ãªéºÃÔ¡ÒáѺ¿ÒÃìÁà¡ÉµÃ

Ãкº¹éÓË´ : Ãкº¹éÓË´º¹´Ô¹ âÍàÍ«ÕÊ oasis

âÍàÍ«ÕÊ ·¹...äÁè§éͽ¹

Ãкº¹éÓË´º¹´Ô¹ ¤Ø³ÀÒ¾ÊÙ§ ã¹ÃÒ¤Ò·Õèã¤Ã¡çà»ç¹à¨éҢͧä´é

·ÓäÁ âÍàÍ«ÕÊ?

1. ·¹·Ò¹ ¹Ò¹ 7 »Õ ´éǾÅÒʵԡ PE ¤Ø³ÀÒ¾ÊÙ§
2. Çѵ¶Ø´Ôº·Õèãªé㹡ÒüÅÔµ ãªé¾ÅÒʵԡªÑé¹´Õ â´Âãªé¾ÅÒʵԡãËÁè·Ñé§ËÁ´
3. ÊÒ¹éÓË´ ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁË¹Ò 0.3 ÁÁ. «Öè§ä´éÃѺ¡ÒÃÇԨѠ¾ºÇèÒ ·¹·Ò¹áÅÐäÁèÂ×´ à»ç¹¤ÇÒÁ˹ҷÕèàËÁÒÐÊÁ ÊÓËÃѺÃкº¹éÓË´º¹´Ô¹ ÁÒ¡·ÕèÊØ´à˹ÕÂÇáÅФ§·¹¡ÇèÒÊÒ¹éÓË´·ÑèÇä»
ÊÒ¹éÓË´ ÁÕ¤ÇÒÁ˹Òà»ç¹¾ÔàÈÉ Ãкº¹éÓË´º¹´Ô¹ âÍàÍ«ÕÊ

4. ÊÒ¹éÓË´ÁÕÊèǹ¼ÊÁ¢Í§ÊÒûéͧ¡Ñ¹áʧ UV »éͧ¡Ñ¹¡ÒáÃͺáË駢ͧÊÒ ·ÓãËéÊÒ¤§·¹ ¹Ò¹ÂÔ觢Öé¹
Ãкº¹éÓË´ ¼ÊÁÊÒûéͧ¡Ñ¹áʧ UV ÂÙÇÕ »éͧ¡Ñ¹¡ÒÃáË駡Ãͺ

5. Ãкº¡ÃͧãªéẺ´ÔÊ¡ì ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÅÐàÍÕ´ÊÙ§ ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´§èÒ ·¹·Ò¹
ÊÒ¹éÓË´ ÁÕ¤ÇÒÁ˹Òà»ç¹¾ÔàÈÉ Ãкº¹éÓË´º¹´Ô¹ âÍàÍ«ÕÊ

6. ÇÒÅìÇ áººËÁعÅêÍ¡ ãªé§Ò¹§èÒ á¹è¹
ÇÒÅìÇ áººËÁØ´ÅçÍ¡ ÊÓËÃѺÃкº¹éÓË´
Ãкº¹éÓË´ âÍàÍ«ÕÊ µÔ´µÑ駧èÒÂ
Ãкº¹éÓË´ âÍàÍ«ÕÊ µÔ´µÑ駧èÒÂ

´ÒǹìâËÅ´àÍ¡ÊÒ÷Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧ

¤ÙèÁ×Í¡ÒõԴµÑé§ Ãкº¹éÓË´ âÍàÍ«ÕÊ ä¿ÅìÃÙ»ÀÒ¾ | ä¿Åì zip
¢éÍÁÙÅÃкº¹éÓË´ âÍàÍ«ÕÊ ÊÓËÃѺ¹Óä»»ÃÔé¹ ä¿Åì pdf | ä¿Åì zip
Ãкº¹éÓË´ âÍàÍ«ÕÊ µÔ´µÑ駧èÒ ¡ÒÃà¨ÒÐÃÙéà¾×è͵ԴµÑé§ ¢é͵èÍÇÒÅìÇ Ãкº¹éÓË´


ÊÔ¹¤éÒª¹Ô´¹éÓ¨Ò¡¿ÒÃìÁà¡ÉµÃ ·Õèãªé¡ÑºÃкº¹éÓË´ä´é

ÃÙ»ÀÒ¾
¾×é¹ËÅѧàËÅ×ͧà¢çÁ ËÁÒ¶֧ÃÒ¡ÒÃÊÔ¹¤éÒ·ÕèÁÕ¡ÒÃÊÑ觫×éͺèÍÂ
ºÃèصèÍ˹èÇÂ
»Øë¹éÓ »ØëÂÍÔ¹·ÃÕÂì¹éÓ »ÅÍ´ÊÒþÔÉ µÃÒ ¹¡ÍÔ¹·ÃÕ¤Ùè
»ØëÂÍÔ¹·ÃÕÂì ¹Òâ¹ÍÐÁÔâ¹¹éÓ µÃÒ¹¡ÍÔ¹·ÃÕ¤Ùè (¿éÒ)
0.5 ÅÔµÃ
»Øë¹éÓ »ØëÂÍÔ¹·ÃÕÂì¹éÓ »ÅÍ´ÊÒþÔÉ µÃÒ ¹¡ÍÔ¹·ÃÕ¤Ùè
»ØëÂÍÔ¹·ÃÕÂì ¹Òâ¹ÍÐÁÔâ¹¹éÓ µÃÒ¹¡ÍÔ¹·ÃÕ¤Ùè (¿éÒ)
3 ÅÔµÃ
äºâÍàÍç¹ ¨ØÅÔ¹·ÃÕÂìµÃÖ§ä¹âµÃਹ ÊÓËÃѺÍéÍ µÃÒ ¹¡ÍÔ¹·ÃÕ¤Ùè
äºâÍ-àÍç¹ ÊÓËÃѺÍéÍ ¨ØÅÔ¹·ÃÕÂì»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÊÙ§ µÃÒ¹¡ÍÔ¹·ÃÕ¤Ùè
3 ÅÔµÃ
ºÙÊàµÍÃìà§Ô¹ ÊÓËÃѺºÓÃاµé¹ µÃÒ ¹¡ÍÔ¹·ÃÕ¤Ùè
ºÙÊàµÍÃìà§Ô¹ »Øë¹éÓºÓÃاµé¹ µÃÒ¹¡ÍÔ¹·ÃÕ¤Ùè
1 ÅÔµÃ
ºÙÊàµÍÃìá´¡ àÃ觴͡ µÃÒ ¹¡ÍÔ¹·ÃÕ¤Ùè
ºÙÊàµÍÃìá´§ »Øë¹éÓºÓÃا´Í¡ µÃÒ¹¡ÍÔ¹·ÃÕ¤Ùè
1 ÅÔµÃ
ËÒ¡´Ô¹¢Í§·èÒ¹à»ç¹´Ô¹·ÃÒ ÍÂèÒÅ×Á ºÙÊàµÍÃìÊéÁ ÊÓËÃѺàÃ觼żÅÔµ µÃÒ ¹¡ÍÔ¹·ÃÕ¤Ùè
ºÙÊàµÍÃìÊéÁ »Øë¹éÓàÃ觼żÅÔµ µÃÒ¹¡ÍÔ¹·ÃÕ¤Ùè
1 ÅÔµÃ
  ¼ÅÔµÀѹ±ì¢Í§àËÅÇ »ÃÐàÀ· L
»Øë¹éÓÍÐÁÔâ¹ ¢¹Ò´ 20 ÅԵà µÃÒ ¹¡ÍÔ¹·ÃÕ¤Ùè
»ØëÂÍÔ¹·ÃÕÂì ¹Òâ¹ÍÐÁÔâ¹¹éÓ µÃÒ¹¡ÍÔ¹·ÃÕ¤Ùè (¿éÒ)
20 ÅÔµÃ
»Øë¹éÓ ºÙÊàµÍÃìà§Ô¹ 20 ÅԵà ºÓÃاµé¹ àÃ觤ÇÒÁà¢ÕÂÇ ã¹ÍéÍ ÁѹÊÓ»ÐËÅѧ ¢éÒÇ ¢éÒÇâ¾´ ¼Ñ¡¡Ô¹ãº áÅоתÍ×è¹ µÃÒ ¹¡ÍÔ¹·ÃÕ¤Ùè
ºÙÊàµÍÃìà§Ô¹ »Øë¹éÓºÓÃاµé¹ µÃÒ¹¡ÍÔ¹·ÃÕ¤Ùè
20 ÅÔµÃ
ºÙÊàµÍÃìá´¡ àÃ觴͡ µÃÒ ¹¡ÍÔ¹·ÃÕ¤Ùè
ºÙÊàµÍÃìá´§ »Øë¹éÓºÓÃا´Í¡ µÃÒ¹¡ÍÔ¹·ÃÕ¤Ùè
20 ÅÔµÃ
»ØëºÙÊàµÍÃìÊéÁ 20 ÅԵà µÃÒ ¹¡ÍÔ¹·ÃÕ¤Ùè
ºÙÊàµÍÃìÊéÁ »Øë¹éÓàÃ觼żÅÔµ µÃÒ¹¡ÍÔ¹·ÃÕ¤Ùè
20 ÅÔµÃ
äºâÍàÍç¹ ÍéÍ 20 ÅԵà µÃÒ ¹¡ÍÔ¹·ÃÕ¤Ùè
äºâÍ-àÍç¹ ÊÓËÃѺÍéÍ ¨ØÅÔ¹·ÃÕÂì»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÊÙ§ µÃÒ¹¡ÍÔ¹·ÃÕ¤Ùè
20 ÅÔµÃสินค้า
Plantation
สารปรับปรุงดิน
สารปรับสภาพดิน
ปุ๋ย-ยา สำหรับ..
 -ยางพารา
 -อ้อย
 -ข้าว
 -มันสำปะหลัง
 -ปาล์มน้ำมัน
 -ข้าวโพด
 -สินค้าทั้งหมด
งาน Contents
ข่าวเกษตร
นิตยสารเกษตร
วารสารเกษตร
ลงโฆษณา นิตยสารเกษตร
ลงโฆษณา วารสารเกษตร
บริการ
Professional Services
ระบบน้ำหยด
Hotline เกษตร
ตรวจวิเคราะห์ดิน
สั่งซื้อออนไลน์
สั่งซื้อบนเฟสบุ๊ค
เกี่ยวกับฟาร์มเกษตร
ห้องหนังสือเกษตร
Knowledge
ทันข่าวเกษตร
ข้าว
อ้อย
มันสำปะหลัง
ยางพารา
ปาล์มน้ำมัน
ข้าวโพด
ปศุสัตว์
การปลูกพืช
ผักและการปลูกผัก
ไม้ดอก
ไม้ผล
สมุนไพร
ไม้มงคล
โสม
เกษตรกรตัวอย่าง
ออแกนิกส์
เกษตรน่ารู้
ฟาร์มเกษตรแนะนำ
ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว
เกษตร Tips
ห้อง Video
หนังสือทั้งหมด
กระดานซื้อขาย
Public Information
ข้าว
อ้อย
มันสำปะหลัง
ยางพารา
ปศุสัตว์
กระดานรวมด้านเกษตร
คำสำคัญ : เช่ารถตู้ เหมารถตู้ | horoscope | ปุ๋ย | Horoscope matching | การปลูกยางพารา | การปลูกมะนาว | ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยน้ำ
เว็บไซต์ FarmKaset.ORG
โทร: 089-4599003 , Fax: 045-511273
ติดตามเราได้ที่
FKxTV บน YouTube
FKxTV บน FaceBook , เฟสบุ๊คกลุ่มฟาร์มเกษตร
ร้านฟาร์มเกษตรบนเฟสบุ๊ค , FKTrade.COM
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มเกษตร
18 หมู่ 6 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
ภายใต้การสนับสนุนจาก
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทร: 089-4599003
Fax: 045-511273
FarmKaset Limited Partnership
18 Moo 6 Tambon Bung Amphur Mueng Amnat-Charoen Province 37000

Supported by Science Park, Ubonratchatani University.
Tel: +6689-4599003
Fax: 6645-511273

¢éÍÁÙź¹àÇçºä«µì»ÃСͺ仴éÇ¢éÍÁÙŢͧ¿ÒÃìÁà¡ÉµÃ áÅТéÍÁÙŨҡáËÅè§Í×è¹æ µÒÁ·ÕèàÃÒä´éÍéÒ§¶Ö§äÇé·éÒº·¤ÇÒÁËÃ×Í¢éÍÁÙŹÑé¹æ

ÊÔ¹¤éÒÊÑ觫×éÍä´é·Õè ÃéÒ¹Í͹äŹì¿ÒÃìÁà¡ÉµÃ (089-4599003) ËÃ×Íà¡ÕèÂÇ ¡ÑºàÃÒ µÔ´µèÍ¿ÒÃìÁà¡ÉµÃ

©2011 by FarmKaset.ORG All rights reserved