Library
EC : ค่าการนำไฟฟ้าของดิน
ค่าการนำไฟฟ้าของดิน เป็นค่าการนำไฟฟ้าของน้ำที่สกัดจากดินที่อิ่มตัวด้วยน้ำ เนื่องจากการนำไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กับ...
อัปเดท ( 11 กุมภาพันธ์ 2554 ) , แสดง (16,071) ,

การนำไฟฟ้าของดิน (Electrical Conductivity)
เป็นค่าการนำไฟฟ้าของน้ำที่สกัดจากดินที่อิ่มตัวด้วยน้ำ เนื่องจากการนำไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของเกลือในน้ำ การวัดค่าการนำไฟฟ้าจึงทำให้ประมาณค่าเกลือ ละลายในน้ำที่สกัดออกมาจากดินได้ ซึ่งจะใช้เป็นดัชนีของความเค็มที่บอกได้ว่าพืชจะเจริญเติบโต เป็นปกติหรือไม่ มีหน่วยการวัดเป็น milimhos/cm. และ micromhos/cm. โดยคิดเทียบที่อุณหภูมิ 20 องศา C

ตารางความสัมพันธ์ของค่าการนำไฟฟ้ากับปริมาณเกลือในดินและการเจริญเติบโตของพืช

ค่า EC (mmho/cm) เฉลี่ยในดิน (%) ระดับความเค็มของดิน อิทธิพลต่อพืช
<2 < 0.1 ไม่เค็ม ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตพืช
2-4 0.1-0.15 เค็มเล็กน้อย มีผลต่อพืชไม่ทนเค็ม
4-8 0.15-0.35 เค็มปานกลาง มีผลต่อพืชหลายชนิด
8-16 0.35-0.70 เค็มมาก พืชทนเค็มเท่านั้นเจริญเติบโตได้
>16 > 0.70 เค็มมากที่สุด พืชทนเค็มน้อยชนิดที่เจริญเติบโตได้

พืชต่างชนิดกันจะทนความเค็มไดในระดับต่างกัน ดังตารางที่ 5 เช่น ฝ้าย และข้าวสาลีจะทน
ความเค็มได้มากกว่าข้าวโพดและข้าว ดังนั้นในการพิจารณาปลูกพืชควรเลือกชนิดของพืช
ให้เหมาะสมกับคุณภาพของดิน หรือต้องปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับพืชที่ต้องการจะปลูก
เสียก่อน

ตารางพืชที่ทนเค็มในระดับต่าง ๆ

พืช EC ที่ทำให้ผลผลิตพืชลดลง 50 %
(milimhos/cm.)
ข้าวบาร์เลย์ 17
หัวผักกาดหวาน,ฝ้าย 16
ข้าวสาลี 14
ข้าวฟ่าง 12
ถั่วเหลือง 10
ข้าว,ปวยเล้ง,มะเขือเทศ,บรอคโคลี 8
ข้าวโพด,กะหล่ำปลี 7
มันฝรั่ง,ข้าวโพดอ่อน,มันเทศ 6
ถั่ว 3

อ้างอิง : http://www3.rid.go.th/


เขียนโดย : FarmKaset.ORG

ข้อมูลนี้ พิมพ์จาก www.iLab.Asia ตาม URL ด้านล่าง
http://www.ilab.asia/ilab/iLab_library.aspx?content=00413