บทความนี้อยู่ในหมวด: ยางพารา | อ่านแล้ว 9547 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้

การติดตาเปลี่ยนยอดยางพารา

ติดตาเปลี่ยนยอด : เป็นการเปลี่ยนแปลงทรงพุ่มของพันธุ์ยางที่มีปัญหาทางสภาพแวดล้อม โดยใช้ทรงพุ่มของยางพันธุ์ที่มีปัญหาทาง
ยางพารา

การติดตาเปลี่ยนยอดยางพารา- การติดตาเปลี่ยนยอด (Crown Budding) เป็นการเปลี่ยนแปลงทรงพุ่มของพันธุ์ยางที่มีปัญหาทางสภาพแวดล้อม โดยใช้ทรงพุ่มของยางพันธุ์ที่มีปัญหาทางสภาพแวดล้อม โดยใช้ทรงพุ่มของยางพันธุ์อื่นๆ เข้าทดแทน เพื่อลดความรุนแรงของปัญหานั้นๆ โดยเฉพาะปัญหาจากโรคที่เกิดเกี่ยวกับทรงพุ่ม เช่น โรคใบร่วง โรคราสีชมพู เป็นต้น โดยส่วนของลำต้น ซึ่งเป็นส่วนเก็บผลผลิต ยังคงให้ผลผลิตดีอยู่ เช่นเดิม ดังนั้น ต้นยางที่ได้รับการติดตาเปลี่ยนยอด จึงแบ่งเป็นส่วนๆ ได้สามส่วน ซึ่งมีลักษณะดีเด่นรวมอยู่ในต้นเดียวกัน กล่าวคือ ส่วนที่เป็นราก เป็นยางพันธุ์พื้นเมืองที่มีระบบรากแข็งแรงหาอาหารได้มาก ส่วนของลำต้นเป็นยางพันธุ์ที่ต้องการปลูก ซึ่งให้ผลผลิตสูง การเจริญเติบโตและเปลือกกรีดดี ส่วนของทรงพุ่มเป็นส่วนที่เปลื่ยนเอาพันธุ์ยางที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม เช่น แตกกิ่งก้านสาขาแข็งแรง สมบูรณ์ ต้านทานลม และโรคที่เกี่ยวกับทรงพุ่ม และคาคบเป็นต้น

หลักการพิจารณาใช้วิธีการติดตาเปลี่ยนยอด
วิธีการติดตาเปลี่ยนยอด ไม่จำเป็นจะ้ต้องใช้กับต้นยางในทุกสถานที่ แต่ทำที่ใดนั้น สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยกำหนด เช่น การระบดของโรค ความรุนแรงของกระแสลม เป็นต้น แต่คำแนะนำ ของสถาบันวิจัยยาง ได้เน้นหนักเฉพาะบริเวณที่เกิดโรคร่วงไฟท็อปโทร่าระบาด ส่วนปัจจัยอื่นๆ เช่น บริเวณที่โรคราสีชมพูระบาด หรือบริเวณที่กระแสลมรุนแรงทำให้ทรงพุ่มฉีกขาดได้ คำนึงถึงแต่น้อย เท่าที่สำรวจพบว่าท้องที่ปลูกยางพาราทางแถบชายฝั่งทะเลตะวันตก ของภาคใต้ เช่น จังหวัดระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช(บางส่วน) สุราษฏร์ธานี (บางส่วน) และจังหวัดในภาคตะวันออก เช่น จังหวัดจันทบุรี ตราด มีโรคใบร่วงไฟท๊อบโทร่าระบาดค่อนข้างรุนแรง ในช่วงที่มีฝนตกชุกเป็นประจำแทบทุกปี ดังนั้น สวนยางในพื้นที่ของบริเวณดังกล่าวที่ปลูกยางพันธุ์ดี แต่อ่อนแอต่อโรค เช่น พันธุ์ RRIM600 ควรดำเนินการติดตาเปลี่ยนยอด

ผลจากการติดตาเปลี่ยนยอด
การติดตาเปลี่ยนยอด เป็นการเปลี่ยนเอาทรงพุ่มของยางพันธุ์ใหม่ ไปใช้กับลำต้นของยางพันธุ์เดิมจึงทำให้เกิดปฏิกริยาสัมพันธ์ (Interaction) ขึ้นระหว่างลำต้นของพันธุ์เดิมกับยอดที่เป็นพันธุ์ใหม่ ผลจากปฏิกริยาสัมพันธ์นี้ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อต้นยางและผลผลิตหลายประการคือ
• ความเจริญเติบโต จากการศึกษาของสถาบันวิจัยยาง โดยใช้ยางพันธุ์ อาร์อาร์ไอเอ็ม 600 ติดตาเปลื่ยนยอดด้วยพันธุ์ GT1 ในสวนยางเอกชน พบว่าอัตราการเพิ่มของความเจริญเติบโต (Girth increment) ในระยะก่อนเปิดกรีดของแปลงติดตาเปลี่ยนยอด และไม่ติดตาเปลี่ยนยอด ไม่แตกต่างกัน ต้นยางทั้งสองแปลงเปิดกรีดได้พร้อมกัน แม้จะเสียเวลาไปช่วงหนึ่งกับการเปลี่ยนแปลงยอด แต่ในระยะหลังเปิดกรีด อัตราการเพิ่มของความเจริญเติบโต ของแปลงติดตาเปลี่ยนยอดสูงกว่า ไม่ติดตาเปลี่ยนยอดอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้อาจเกิดจากอิทธิพลของยอดที่ผลัดใบช้า และความเข้มของสีใบสูงในพันธุ์ GT1 ที่เป็นยอด
• ผลผลิต จากการศึกษาถึงปริมาณผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตในรูปของน้ำยาง ปรากฏว่า เปอร์เซนต์เนื้อยางแห้งที่ได้จากการติดตาเปลี่ยนยอดมีเปอร์เซนต์เนื้อยางแห้งแตกต่างกับไม่ติดตาเปลี่ยนยอดอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะเดียวกับผลผลิตเฉลี่ยต่อต้นแปลงติดตาเปลี่ยนยอดลดลงจากไม่ติดตาเปลี่ยนยอด 11.24% อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแปลงติดตาเปลี่ยนยอดจะได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อต้น ต่อครั้งกรีดต่ำกว่าก็ตาม แต่ต้นยางมีความต้านทานโรคใบร่วงสูงและผลัดใบช้า ดังนั้นถ้าปลูกในเขตที่มีโรคใบร่วงระบาดอย่างรุนแรง จะทำให้จำนวนวันกรีดยาง ของแปลงติดตาเปลี่ยนยอดมากกว่าแปลงไม่ติดตาเปลี่ยนยอด ในลักษณะเช่นนี้จะทำให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่/ปี ของแปลงติดตาเปลี่ยนยอดสูงกว่าแปลงไม่ติดตาเปลี่ยนยอด
• ความต้านทานโรค สถาบันวิจัยยางมาเลเซีย ได้ศึกษาการติดตาเปลี่ยนยอด อาร์อาร์ไอเอ็ม 600 ด้วย GT1 เกี่ยวกับการเป็นโรคราสีชมพู พบว่า ต้นยางที่ติดตาเปลี่ยนยอดมีอาการโรคราสีชมพู น้อยกว่าต้นยางที่ไม่ติดตาเปลี่ยนยอด 15-19%
• ผลต่อลักษณะอื่น ๆ การติดตาเปลี่ยนยอดจะมีผลต่อลักษณะอื่น ทั้งในส่วนกายภาพของต้นยางและหน้ายาง เช่น ความหนาของเปลือกเดิม และเปลือกงอกใหม่ จำนวนท่อน้ำยาง คุณสมบัติทางอุตสาหกรรมของยางธรรมชาติและอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์ที่เป็นลำต้นและเป็นยอดที่มีอิทธิพลให้คุณสมบัติเหล่านี้ดีขึ้น และเลวลง

ขั้นตอนการติดตาเปลี่ยนยอด
การปฏิบัติก่อนติดตา และเตรียมการ การสำรวจสภาพต้นยาง ต้นยางที่เหมาะสมจะติดตาเปลี่ยนยอด ควรอายุ 8-12 เดือน ความสูงประมาณ 2.2-2.5 ม. และที่ความสูง 1.80 ถึง 2.00 เมตร จากพื้นดินซึ่งเป็นบริเวณที่จะติดตา มีเปลือกเป็นสีเขียวแก่ และฉัตรใบที่อยู่เหนือบริเวณนี้ต้องเจริญเติบโตเต็มที่ จำนวนต้นที่จะติดตาในแปลงรอบแรก ควรมีอย่างน้อยกว่า 50% ของแปลงต้นยางที่มีอายุ และความสูงเกินจากนี้ก็อาจติดตาได้แต่ต้องติดให้สูงกว่า 2 ม. ขึ้นไปซึ่งอาจไม่สะดวกในทางปฏิบัติ
จัดเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือ การติดตาเปลื่ยนยอด ใช้วิธีการติดตาเขียวเมือนการติดตาต้นกล้ายางโดยทั่วๆไป ดังนั้น การจัดเตรียมกิ่งตาและเครื่องใช้ในการติดตา จึงเหมือนกับการติดตาเขียวทุกประการ เพียงแต่เพิ่มเก้าอีหรือบันไดเพียงอย่างเดียวเพราะต้องติดตาอยู่ในระดับสูงกว่าปกติ

การปฏิบัติในช่วงติดตา
การติดตา ตำแหน่งที่จะติดตาควรอยู่บริเวณปล้องใต้ฉัตรยอดที่มีใบแก่ หากฉัตรยอดยังเป็นใบอ่อนให้ติดตาบริเวณฉัตรที่ 2 (ความสูง 1.80-2.00 ม.) จากพื้นดิน เปลือกที่ตำแหน่งติดตาต้องเป็นสีเขียวแก่ ถ้ายังเป็นสีเขียวอ่อนหรือเป็นสีน้ำตาลเข้มจะได้รับผลสำเร็จน้อยลง ส่วนวิธีการปฏิบัติ และข้อจำกัดในการติดตา ใช้หลักการเดียวกับการติดตาเขียวทุกประการ
การตรวจสอบผลสำเร็จและติดตาซ่อม หลังจากติดตาแล้วประมาร 21 วัน ให้ตรวจดูผลการติดตา ถ้าติดตาไม่สำเร็จควรติดตาซ่อม โดยการติดตาด้านตรงกันข้ามกับที่ได้ติดตามาแล้ว แต่ให้ติดสูงหรือต่ำกว่ารอยติดตาเดิมประมาณ 5 ซม. ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาซ่อม ในขณะเีดียวกัน ควรติดตาต้นที่ยังติดไม่ได้ในรอบแรกเพิ่มเติมด้วยเพื่อจะได้ติดตาหมดทั้งแปลง
การตัดยอดเดิมให้ตาแตกตาที่ติดสำเร็จแล้วให้เอาพลาสติกที่พันแผ่นตาออก โดยใช้มีดกรีดด้านตรงข้ามกับแผ่นตา แล้วปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน ต่อจากนั้นจึงใช้กรรไกรตััดยอดเดิมทิ้ง โดยตัดในบริเวณฉัตรเหนือรอยติดตาให้ใบเหลืออยู่่ประมาณ 7-10 ก้านใบ เพื่อไว้เป็นส่วนป้องกันลมให้แก่ตาที่แตกออกมาใหม่ ในขณะที่ตัดยอดเดิมจะต้องมีดปลายแหลมเขี่ย ทำลายตาชอกใบที่เหลือไว้ออกให้หมด เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ตาชอกใบเหล่านี้แตกออกมาก่อนตาที่ติดเอาไว้เพราะถ้าตาเหล่านี้แตกออกมาก่อนจะทำให้ตาที่ติดไว้แตกช้ากว่าปกติ

อ้างอิง : http://www.yangpara.com/


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 9547 คน £

ความคิดเห็นจากผู้อ่าน:ปุ๋ยเร่งโต
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว
FK-1 ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช
ราคา 890 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยมัน
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง
FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี
ราคา 950 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยข้าว
ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยอ้อย
ปุ๋ยสำหรับอ้อย
FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก
ราคา 950 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim

เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, นาข้าว, มันสำปะหลัง, ไร่อ้อย, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, ไม้ผล, ไร่กาแฟ, เกษตรน่ารู้, การปลูกพืช, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพมือถือจากฟาร์มเกษตร, ไม้ดอก, องค์กรด้านการเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์,


แสดงทั้งหมดใน [ยางพารา]:
จะปลูกยางพาราดีหรือไม่ อนาคตรุ่งหรือร่วง?
วิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล ตามหลักการ ว่าราคายางพาราจะกลับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นพืชที่ไม่น่าสนใจอีกต่อไปแล้ว?
อ่านแล้ว: 293
สินเชื่อผู้ประกอบการยางพุ่ง 5 พันล้าน
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุ..
อ่านแล้ว: 357
จับตา ไทยรักษาแชมป์ ผู้นำยางพาราโลก
แม้ผลผลิตเราจะสูง แต่ต้นทุนการผลิตเราไม่ลดลง ศักยภาพการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านเราก็ด้อยลงด้วย
อ่านแล้ว: 6031
การปลูกยางพารา การให้ปุ๋ยยางพารา
การปลูกยางพารา และการให้ปุ๋ยยางพารา จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของพื้นที่ การเตรียมพื้นที่ปลูกยางพารา ทำได้หลายวิ
อ่านแล้ว: 9794
Mix fertilizer for use with rubber tree
Reduce fertilizer cost and improve rubber productivity with right formula of fertilizer.
อ่านแล้ว: 8131
การใส่ปุ๋ยให้กับยางพารา
วิธีการใส่ปุ๋ย ให้ใส่บริเวณทรงพุ่มใบของต้นยางพารา เพราะว่าเป็นบริเวณปลายรากของต้นยางพารา พืชจะดูกินได้ดีกว่าการใส่รอบโคน
อ่านแล้ว: 7590
อนาคตยางพาราไทย ปีม้า 2557 เริ่มสดใส
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่สร้างรายได้เข้าประเทศสูงถึงปีละ 5-6 แสนล้านบาท ปัจจุบันยังคงมีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ
อ่านแล้ว: 7100
หมวด ยางพารา ทั้งหมด >>