ฟาร์มเกษตร : FarmKaset.ORG - The Connecting of Agriculture
บทความนี้อยู่ในหมวด: การปลูกพืช | อ่านแล้ว 68310 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้

การปลูกแตงโม

การปลูกแตงโมผลสดมีพื้นที่ปลูกมากในเขตอำเภอเมือง อำเภอพรรณานิคม อำเภอพังโคน..
การปลูกแตงโม ปุ๋ยใส่แตงโม

การปลูกแตงโมผลสดมีพื้นที่ปลูกมากในเขตอำเภอเมือง อำเภอพรรณานิคม อำเภอพังโคน อำเภอเต่างอย นอกจากนั้นยังมีการปลูกกระจายอยู่เกือบทุกอำเภอ การจำหน่ายจะมีพ่อค้าคนกลางไปรับซื้อในแปลงปลูก   เกษตรกรบางรายก็จำหน่ายเอง  พันธุ์ที่นิยมปลูกคือพันธุ์จินตหรา  และพันธุ์ตอปิโด

 ขั้นตอนการผลิต

1.  การเตรียมดินปลูก
                      เกษตรกรจะเตรียมดินโดยการไถพรวน 2 ครั้ง โดยการว่าจ้างรถแทรกเตอร์หรือรถไถนาเดินตาม ครั้งแรกไถดะ ความลึก 30-40 เซนติเมตร แล้วตากดินทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์ เพื่อฆ่าเชื้อโรค ไข่ของแมลงและตัวหนอน รวมทั้งวัชพืช จากนั้นทำการไถพรวนอีกครั้ง พร้อมหว่านปูนขาวและปุ๋ยคอกลงไปในแปลงปลูกเพื่อปรับสภาพดิน แล้วทำการยกแปลงปลูกความกว้าง 70-80 เซนติเมตร ความยาวแปลงปลูกขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่  บางระยะจะใช้ผ้าพลาสติกคลุมแปลงปลูกเพื่อรักษาความชื้นและป้องกันวัชพืช

2.  การปลูก

 การปลูกแตงโมมีวิธีการปลูก 2 แบบ คือ

1.  การปลูกโดยการหยอดเมล็ดลงหลุมปลูก วิธีนี้จะมีการปลูกไม่มากนัก
2.  การปลูกโดยการเพาะเมล็ดในถาดเพาะหรือเพาะลงถุงพลาสติก โดยใช้ดินผสมเป็นวัสดุเพาะ  หยอดเมล็ดลงถาดเพาะหรือถุง 1-2 เมล็ด เมื่อต้นกล้ามีอายุ 2-3 สัปดาห์ ก็ทำการย้ายปลูกลงแปลงปลูก    

การปลูกลงแปลงปลูก ระยะระหว่างต้น 80-90 เซนติเมตร ระยะระหว่างแถว 2-3 เมตร เพื่อความสะดวกในการจัดเถาแตงโม

3.  การดูแลรักษา

3.1    การให้น้ำ  แตงโมต้องการความชุ่มชื้นในการเจริญเติบโต  ในการปลูกในช่วงฤดูแล้งจึงจำเป็นต้องดูแลความชุ่มชื้นของดินปลูก วิธีการให้น้ำโดยการปล่อยน้ำไปตามร่องแปลงปลูก 3-5 วันต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดินปลูก การให้น้ำมากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาเชื้อราได้ง่าย

3.2    การใส่ปุ๋ย ในระยะเตรียมดินมีการใช้ปุ๋ยคอกรองก้นหลุมเป็นการเพิ่มธาตุอาหารในดิน และช่วยทำให้ดินปลูกโปร่งมีการอุ้มน้ำดีขึ้น นอกจากนั้นจะมีการใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มธาตุอาหารเพื่อการเจริญเติบโตของแตงโม เวลาในการใส่ปุ๋ยมี 2 ครั้ง หลังการปลูก

ครั้งที่  1  ใส่ยูเรีย (46-0-0)  รอบ ๆ ต้น เมื่อแตงโมมีใบจริง 4-5 ใบ
ครั้งที่  2  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่ทางด้านข้างของแถวแตงโมแล้วกลบดิน

3.3    การจัดเถาแตงโม  เพื่อให้แตงโมมีการเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ  จึงต้องมีการจัดเถาแตงโม เพื่อให้เลื้อยไปในทางเดียวกันและมีการตัดแต่งกิ่งแขนง โดยจะเริ่มจัดเถาเมื่อแตงโมเจริญเติบโตมีความยาวเถา 30-50 เซนติเมตร และตัดเถาให้เหลือต้นละ 4 เถา และมีการริดกิ่งแขนงที่ไม่ต้องการออก

3.4    การปลิดผลทิ้ง  แตงโมผลแรกที่เกิดจากเถาหลัก ส่วนใหญ่จะมีผลเล็ก มีคุณภาพต่ำ จึงจำเป็นต้องมีการปลิดผลทิ้งตั้งแต่ผลยังเล็ก โดยพิจารณาจากขนาดผลที่จะปลิดทิ้งต้องโตไม่เกินขนาดลูกปิงปอง การไว้ผลในแต่ละเถาจะต้องไว้ 1-2 ผล จึงจะทำให้ได้ผลผลิตที่ดี

3.5    การปฏิบัติต่อผลแตงโม   เมื่อแตงโมติดผลแล้ว ผลมีขนาดเท่ากับกะลามะพร้าว ก็นำฟางรองใต้ผลเพื่อไม่ให้ผลสัมผัสดินโดยตรง หากมีกลับผลแตงโมให้ด้านที่สัมผัสฟางถูกแสงแดดก่อนเก็บเกี่ยว 10-14 วัน เพื่อให้ผลแตงมีสีสม่ำเสมอทั่วทั้งผล จะทำให้ผลแตงโมมีรสหวานขึ้น              

3.6   การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  ปัญหาที่เกษตรกรพบมาก คือ โรคเหี่ยว ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา และโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย หากพบจะมีการถอนต้นทิ้ง และหากมีแมลงเต่าทองระบาดในแปลงปลูกจะมีการฉีดพ่นสารเคมีพวกเซฟวิน 85% นอกจากนั้นอาจพบการเกิดโรคราน้ำค้างของแตงโมก็ทำการฉีดพ่นยาแคปแทน ไซแนบ มาเน็บชนิดใดชนิดหนึ่ง ส่วนแมลงที่มักพบคือ แมลงเต่าทองที่กัดกินใบแตงเป็นวง ๆ การป้องกันกำจัด โดยใช้เซฟวิน 85% ส่วนเพลี้ยไฟที่มีการทำลาย ก็ต้องฉีดพ่นด้วยแลนเนท หรือไดเมทโธเอท

4.  การเก็บเกี่ยว (Harvesting)

การสังเกตการเก็บเกี่ยวผลแตงโม มีวิธีการทำได้หลายวิธี คือ

1. การนับอายุ ซึ่งขึ้นอยู่กับพันธุ์แตงโม และสภาพอุณหภูมิของอากาศ  แตงโมพันธุ์จินตหรา จะเก็บเกี่ยวได้หลังดอกบานประมาณ 30-45 วัน แตงโมพันธุ์ตอร์ปิโด จะเก็บเกี่ยวได้หลังดอกบานประมาณ 45-50 วัน
2. การสังเกตจากมือเกาะที่อยู่ใกล้ขั้วผลมากที่สุด จะเปลี่ยนสีจากเขียวเป็นสีเหลือง และแห้งจากส่วนปลายมาหาโคน
3. การเคาะฟังเสียง เพื่อตรวจเช็คความอ่อนแก่ของผลแตงโม เมื่อเคาะฟังเสียงแล้ว มีเสียงผสมระหว่างเสียงกังวาลและเสียงทึบ แตงโมจะแก่พอดี
4. การสังเกตจากรอยด่างที่ก้นผล ส่วนที่ติดดินจะมีสีเหลืองเข้ม แสดงว่าเป็นแตงโมแก่จัด ถ้ายังคงมีสีขาว แสดงว่ายังอ่อนอยู่ไม่ควรเก็บ

การเก็บเกี่ยวผลแตงโม  จะทำการเก็บตอนบ่าย หลีกเลี่ยงการเก็บผลแตงโมในตอนเช้า เพราะแตงโมจะมีความชื้นในผลสูงทำให้ผลแตกได้ง่าย

การจำหน่าย
เกษตรกรผู้ปลูกจะจำหน่ายในรูปการขายเหมาทั้งสวนให้กับพ่อค้าที่เข้าไปซื้อที่แปลงปลูก หรือจำหน่ายให้พ่อค้าคนกลางในท้องถิ่น ที่จะนำไปจำหน่ายในนอกเขตพื้นที่หรือต่างจังหวัด       

อ้างอิง : http://www.pongrang.com


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 68310 คน £

ความคิดเห็นจากผู้อ่าน:ปุ๋ยเร่งโต
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว
FK-1 ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช
ราคา 890 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยมัน
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง
FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี
ราคา 950 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยข้าว
ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยอ้อย
ปุ๋ยสำหรับอ้อย
FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก
ราคา 950 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
แสดงทั้งหมดใน [การปลูกพืช]:
เรามาเพาะ ถั่วงอก ในขวดน้ำดื่มกันเถอะ
เพาะถั่วงอก ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป แค่เรามีขวดน้ำพลาสติกใบเดียว ก็เพาะถั่วงอกปลอดสารพิษไว้ทานเองได้อย่างสุขใจ..
อ่านแล้ว: 105
ขยายพันธุ์มะนาวด้วยใบ
สุดยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ขยายพันธุ์มะนาวด้วยใบ แม่พันธุ์ 1 ต้น ขยายพันธุ์มะนาวได้นับพันกิ่ง เป็นความสำเร็จที่น่ายกย่อง..
อ่านแล้ว: 382
มะนาวในวงล้อยางรถยนต์
การปลูกมะนาวในวงล้อยางรถยนต์เก่า วางล้อยางรถยนต์เก่าแบบซ้อนทับกันประมาณ 3 วงล้อ ชั้นล่างสุดที่ติดกับผิวดินใช้ซีเมนต์ลา..
อ่านแล้ว: 517
เชื้อราบิวเวอเรีย กำจัดแมลงศัตรูพืช
เชื้อราบิวเวอเรีย เป็นจุลินทรีย์จำพวก เชื้อราทำลายแมลง ใช้กำจัด แมลงหวี่ขาว เพลี้ยไฟ ไรแดง หนอนเจาะสมอฝ้าย เพลี้ยอื่นๆ
อ่านแล้ว: 3451
โรคของพริก และวิธีแก้โรคพริก
โรคในพริก ที่พบในไทย เช่น แอนแทรคโนส โรคใบจุดจากเชื้อรา ใบเหี่ยว โรครากและโคนเน่า โรคต่างและวิธีแก้โรคพริก..
อ่านแล้ว: 8459
ถั่วเขียวผิวดำ หรือถั่วแขก
ถั่วเขียวผิวดำ ความต้องการซื้อเพื่อส่งออกมาก ตลาดญี่ปุ่นรองรับ หลายคนเรียกว่า ถั่วแขก บางครั้งเรียกถั่วเม็ดนุ่น..
อ่านแล้ว: 7196
วางระบบน้ำหยด ในไร่นาสวนผสม
คุณปริม พี่ฉ่ง และน้องหนึ่ง พาชมภาพรวมของการ วางระบบน้ำหยดบนดิน ในไร่นาสวนผสม มาดูอุปกรณ์ กรองดิส และอื่นๆ
อ่านแล้ว: 7559
หมวด การปลูกพืช ทั้งหมด >>