บทความนี้อยู่ในหมวด: ออแกนิกส์ | อ่านแล้ว 95486 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้

เรื่องปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมี

จากกระแสของการไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในภาคการเกษตร มีนัยสำคัญที่น่าสนใจและชวนให้ศึกษาลึกลงไปในรายละเอียด เนื่องจากมีการศึกษาและราย ทำไมต้อง...เกษตรอินทรีย์ ? จากกระแสของการไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในภาคการเกษตร มีนัยสำคัญที่น่าสนใจและชวนให้ศึกษาลึกลงไปในรายละเอียด เนื่องจากมีการศึกษาและรายงานผลการวิจัยออกมามากมาย ถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรของนักวิชาการจากทั่วโลก ซึ่งมีทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศน์ของห่วงโซ่อาหาร ผลเสียต่อสถานะการณ์ของโลกโดยเฉพาะการทำลายชั้นบรรยากาศ ผลกระทบทำให้โครงสร้างและคุณภาพของดินเปลี่ยนแปลง ตลอดจนผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคอันเกิดจากการปนเปื้อน หรือสารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร ทั้งหมดที่กล่าวมา ได้ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกษตรของผู้บริโภค ตลอดจนผลักดันให้ปริมาณความต้องการสินค้าเกษตรที่ปลอดจากสารพิษตกค้างมีความคุ้มค่าทางการตลาดและการลงทุนสำหรับเรื่อง “ เกษตรอินทรีย์ “ เกษตรอินทรีย์ คืออะไร ? สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ ( I.F.O.A.M. ) ได้ให้คำอธิบายถึงความหมายและคำจำกัดความไว้ว่า “ เกษตรอินทรีย์ เป็นระบบการเกษตรที่ผลิตอาหารและเส้นใย ด้วยความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เน้นที่หลักการปรับปรุงและบำรุงดิน ให้ความสำคัญต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และนิเวศน์เกษตรกร ลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ พยายามประยุกต์ใช้ธรรมชาติเพื่อการเพิ่มผลผลิต และพัฒนาความต้านทานต่อโรคและศัตรูของพืชและสัตว์เลี้ยง “ ที่กล่าวมาในข้างต้น เป็นหลักสากลที่สอดคล้องกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพภูมิอากาศ และวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน มีคำแนะนำที่แจกแจงเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญ ได้แก่ หลีกเลี่ยงหรืองดการใช้สารเคมี หรือ สารสังเคราะห์ใดๆในกระบวนการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี หรือ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช รวมถึงการไม่ใช้พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่มีการตัดต่อหรือดัดแปลงพันธุกรรม เลี่ยงการสัมผัสโดยตรงหรือป้องกันการปนเปื้อนสารเคมีตามร่างกาย ทั้งจากภายในครัวเรือนหรือจากภายนอก พัฒนาระบบการผลิตที่นำไปสู่แนวทางการเกษตรที่ยั่งยืน เน้นความหลากหลายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ในกระบวนการผลิตในระยะยาว พัฒนาระบบการผลิตที่เน้นการพึ่งพาตนเอง หรือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่มเรื่องปัจจัยการผลิต เช่น การจัดหาวัสดุทำปุ๋ยบำรุงดิน การจัดการเรื่องโรคศัตรูพืช พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ แรงงาน และ เงินทุน เป็นต้น ฟื้นฟูและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยอินทรีย์วัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือ ปุ๋ยพืชสดอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจัดให้มีการหมุนเวียนธาตุอาหารในแปลงเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมให้มีการแพร่ขยายชนิดของสัตว์และแมลงที่เป็นประโยชน์ในระบบนิเวศน์ เพื่อรักษา สมดุลของระบบนิเวศน์ในไร่นา ตลอดจนลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคและแมลง มีมนุษยธรรมในการเลี้ยงสัตว์ “ เกษตรอินทรีย์ “ มีประโยชน์อย่างไร ? ต้องมองย้อนกลับไปดูว่า สิ่งที่พืชต้องการใช้ในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต คือ ธาตุอาหารหลัก ซึ่งประกอบด้วย ไนโตรเจน ( Nitrogen : N ), ฟอสฟอรัส ( Phosphorus : P ) และ โปแตสเซียม ( Potasium : K ) สำหรับการพัฒนาระบบราก ลำต้น ใบ ดอก และผล ธาตุอาหารรอง ซึ่งประกอบด้วย แคลเซียม ( Calsium : Ca ), แมกนีเซียม ( Magnesium : Mg ) และ กำมะถัน ( Sulphur : S ) สำหรับการพัฒนาสีสรร รส และกลิ่นหอม ธาตุอาหารเสริม ซึ่งประกอบด้วย เหล็ก ( Ferrus : Fe ), มังกานีส ( Manganese : Mn ), สังกะสี ( Zinc : Zn ),ทองแดง ( Cupper : Cu ), บอรอน ( Boron : Bo ), โมลิบนัม ( Molibnum : Mo ), และ คลอริน ( Chlorine : Cl ) สำหรับเสริมสร้างความแข็งแรงและภูมิต้านทานโรค ในขณะเดียวกัน ดิน ซึ่งเป็นวัตถุธาตุที่เกิดขึ้นเองเป็นชั้นๆตามธรรมชาติ จากแร่ธาตุต่างๆที่สลายตัวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ผสมรวมกับอินทรีย์วัตถุที่เน่าเปื่อยผุและย่อยสลายรวมกันเป็นชั้นบางๆห่อหุ้มผิวโลก และเมื่อมีอากาศและน้ำในปริมาณที่พอเหมาะ จะช่วยทำให้พืชมีการก่อกำเนิดและเจริญเติบโต องค์ประกอบของดินที่มีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของพืชที่ดี อนุมาณได้ ดังนี้ อนินทรีย์วัตถุ ซึ่งจะมีอยู่ร้อยละ 45 โดยปริมาตร ส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนที่สลายตัวทางเคมี ฟิสิกส์ และทางชีวเคมีของแร่และหินชนิดต่างๆ ประโยชน์หลักคือเป็นธาตุอาหารของพืช อินทรีย์วัตถุ ซึ่งจะมีอยู่ร้อยละ 5 โดยปริมาตร ส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นส่วนที่ได้จากการเน่าเปื่อยของเศษซากพืชซากสัตว์ที่ผุพังทับถมกันอยู่ในดิน ประโยชน์หลักคือเป็นตัวเชื่อมประสานอนินทรีย์วัตถุให้จับตัวกัน รวมทั้งดูดซับและรักษาระดับความชื้นในดินเอาไว้ น้ำ หรือ ความชื้น ซึ่งจะมีอยู่ร้อยละ 25 โดยปริมาตร ส่วนหนึ่งจะแทรกตัวอยู่ตามช่องว่างของก้อนดิน ( เยื่อน้ำ ) อีกส่วนหนึ่งจะซับอยู่ในอนุภาคของดิน อากาศ ซึ่งจะมีอยู่ร้อยละ 25 โดยปริมาตร ส่วนใหญ่เป็น ก๊าซออกซิเจน, ไนโตรเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ ประโยชน์หลักคือช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายของซากพืชซากสัตว์ โดยการทำงานของจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตหน่วยที่เล็กมากไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ส่วนใหญ่เป็นพวกเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น ประโยชน์หลักคือช่วยย่อยสลายเศษซากพืชซากสัตว์ให้เป็นอินทรีย์วัตถุ พร้อมกับปลดปล่อยแอมโมเนียม, ไนเตรท, และซัลเฟต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของพืช ดังนั้น สรุปในใจความสำคัญได้ว่า “ ดินที่ดีที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืช คือ ดินที่มีธาตุอาหารครบตามที่พืชต้องการ มีอินทรีย์วัตถุ มีความชื้นในดินที่เหมาะสม สภาพดินร่วน โปร่ง มีอากาศถ่ายเทได้ดี “ ซึ่งเกษตรอินทรีย์สามารถปรับสภาพทำให้ดินเกิดสภาพดังที่กล่าวมาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญของการคืนสภาพดังกล่าวให้กับดิน คือ “ ปุ๋ยอินทรีย์ “ ปุ๋ยอินทรีย์ กับ ปุ๋ยเคมี แตกต่างกันอย่างไร ? ปุ๋ยเคมี หรือ ปุ๋ยสังเคราะห์ เป็นปุ๋ยที่ได้จากการสังเคราะห์ขึ้นมาจากสารอนินทรีย์ต่างๆที่เป็นธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการ ซึ่งในที่นี้ก็คือธาตุอาหาร N – P – K โดยจะมีกรรมวิธีและกระบวนการผลิตที่จะปรุงแต่งสัดส่วนของธาตุอาหารหลักแต่ละตัวไปตามความชนิดและช่วงอายุของพืช ทั่วไปจะเรียกกันว่า “ สูตรปุ๋ย ” ซึ่งความหมายของสูตรปุ๋ยจะหมายถึงสัดส่วนของธาตุอาหารหลักแต่ละตัวที่มีอยู่ในเนื้อปุ๋ยรวมทั้งสิ้น 100 ส่วน ตัวอย่างเช่น ปุ๋ยสูตร 15 – 15 – 15 ให้คำอธิบายได้ว่า ในเนื้อปุ๋ย 100 ส่วนจะมี ไนโตรเจน ( N ) อยู่ 15 ส่วน, ฟอสฟอรัส ( P ) อยู่ 15 ส่วน และมี โปแตสเซียม ( K ) อยู่ 15 ส่วน รวมเป็น 45 ส่วน และอีก 55 ส่วนที่เหลือจะเป็นสารเติมแต่งอื่นๆ ซึ่งในที่นี้คือ ดินขาว หรือ สูตร 16 – 8 – 8 จะหมายถึงว่ามีเนื้อปุ๋ยที่เป็นธาตุอาหารรวมแล้วเพียง 32 ส่วน ที่เหลือก็จะเป็นดินขาว ดังนั้น อาจกล่าวโดยรวมได้ว่าอย่างน้อย 40 ส่วนใน 100 ส่วนของปุ๋ยเคมีจะเป็นดินขาว เพราะดินขาวจะมีส่วนช่วยในการปั้นเม็ดให้กลมสวย ทำให้เม็ดปุ๋ยมีความแข็งไม่แตกร่วนในขณะเก็บไว้นานๆ รวมถึงช่วยเหนี่ยวรั้งไนโตรเจน ( N ) ซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักตัวหนึ่งในเนื้อปุ๋ย ไม่ให้สลายตัวไปกับอากาศเร็วเกินไป แต่ดินขาวเองไม่เป็นประโยชน์ต่อต้นพืช ในขณะที่ ปุ๋ยอินทรีย์ หรือ หากจะให้นึกภาพได้ชัดเจนก็คือ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งเป็นปุ๋ยที่ได้จากมูลสัตว์ เศษซากพืชซากสัตว์ เศษผลผลิตเหลือใช้จากการเกษตรและวัชพืช ที่ผ่านการหมักให้เน่าเปื่อยผุพังอยู่ช่วงเวลาหนึ่งจนสลายตัวกลายเป็นอินทรีย์วัตถุ ธาตุอาหารที่พืชจะได้รับจากปุ๋ยอินทรีย์ มาจากแร่ธาตุต่างๆที่มีอยู่ในมูลสัตว์ เศษซากพืชซากสัตว์ เศษผลผลิตเหลือใช้จากการเกษตรหรือวัชพืช ซึ่งจะมีธาตุอาหารสำหรับพืชอยู่ครบทุกกลุ่ม ไม่เฉพาะเพียงธาตุอาหารหลักเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ธาตุอาหารที่ได้จากปุ๋ยอินทรีย์ไม่สามารถกำหนดเป็นสูตรอาหารที่ชัดเจนและแน่นอนได้ ทั้งนี้เพราะสัดส่วนของธาตุอาหารที่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นปุ๋ยอะไรและได้จากอะไร เท่าที่มีการตรวจสอบคุณค่าทางอาหารของปุ๋ยอินทรีย์โดยกองเกษตรเคมี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เคยวัดค่า N – P – K ได้สูงสุดไม่เกิน 6 – 10 – 2 เท่านั้น แล้วปุ๋ยเคมี ไม่ดีตรงไหน ? สิ่งที่พืชต้องการมากที่สุดในการเจริญเติบโต ก็คือธาตุอาหารทุกๆกลุ่มอย่างเพียงพอ เพื่อที่จะผลิตออกมาเป็นดอกเป็นผลให้กับเกษตรกรผู้ปลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธาตุอาหารหลักหรือ N – P – K ปุ๋ยเคมีเองก็สามารถให้ธาตุอาหารหลักที่เป็นประโยชน์แก่พืชได้มากเท่าที่พืชต้องการ สิ่งนี้เป็นส่วนที่ดีของปุ๋ยเคมี แต่ในข้อเท็จจริงแล้ว ธาตุอาหารหลักไม่ได้เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ในปุ๋ยเคมี ในทางกลับกัน ปุ๋ยเคมีแต่ละสูตรที่ใช้กันในภาคการเกษตรมีสัดส่วนของธาตุอาหารหลักทุกตัวรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 50 ( ชี้แจงไว้แล้วในข้างต้น ) ส่วนที่เหลือเป็นดินขาว ( Clay ) ซึ่งเป็นสารเติมแต่งทั้งหมด และดินขาวนี้เองที่เป็นข้อเสียของปุ๋ยเคมี เพราะดินขาวซึ่งเป็นอนุภาคขนาดเล็กจะแทรกตัวไปอัดแน่นอยู่ในช่องว่างของดิน เมื่อดินขาวได้รับหรือดูดความชื้นจากดิน ก็จะเปลี่ยนไปมีสภาพคล้ายน้ำแป้งและยึดเกาะเม็ดดินให้จับตัวกันแน่นขึ้น พร้อมกับขับไล่อากาศที่มีอยู่ในดินออกไปจนหมดหรือเหลืออยู่น้อยมาก ดังนั้น แปลงเกษตรที่มีการใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันมาโดยตลอด ดินจะมีการเปลี่ยนสภาพเป็นแข็งกระด้าง ระบบรากและลำต้นของพืชไม่แข็งแรง เพาะปลูกไม่ได้ผลผลิตที่ดี
อ่านเรื่องนี้แล้ว : 95486 คน £

ปุ๋ยเร่งโต
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว
FK-1 ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช
ราคา 890 บาท
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยมัน
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง
FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี
ราคา 950 บาท
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยข้าว
ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยอ้อย
ปุ๋ยสำหรับอ้อย
FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก
ราคา 950 บาท
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
แสดงทั้งหมดใน [ออแกนิกส์]:
สวนหลังบ้าน ผักปลอดสารพิษ
สวนหลังบ้าน เนื้อที่เพียง 1 งาน ทำรายได้เดือนละหลายหมื่น ด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษ และผักพื้นเมืองต่างๆ
อ่านแล้ว: 5310
น้ำเต้าควบคุมเบาหวาน
น้ำเต้ามีฤทธิ์ลดกรดในกระเพาะอาหาร บรรเทาอาการอาหารไม่ย่อยและแผลกระเพาะอาหาร แต่ที่จีนและอินเดียกินน้ำเต้าควบคุมเบาหวาน
อ่านแล้ว: 13250
เห็ด หนึ่งตัวเลือกเมนูเจเพื่อสุขภาพ
เข้าสู่เทศกาลกินเจกันอย่างเป็นทางการแล้ว ช่วงนี้หันไปทางไหนก็เจอแต่อาหารเจ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทอด ๆ หรือมัน ๆ เสีย..
อ่านแล้ว: 13542
คู่มือ ฉลาดเลือกกินผัก
การรับประทานผักให้เหมาะสมกับฤดูกาล นอกจากจะได้ประโยชน์สูงสุด และช่วย..
อ่านแล้ว: 38397
ผักหวานป่า
ผักหวานป่า เป็นพืชในวงศ์ Opiliaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Melientha suavis Pierre ชาวบ้านแถวจังหวัดสุรินทร์เรียก ผักหวาน
อ่านแล้ว: 47736
Thai Jasmine Brown Rice Organic
Jasmine Rice is a naturally aromatic long grain rice originally grown only in Thailand.
อ่านแล้ว: 42114
พืชโตไวด้วยแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปัจจัยการผลิตด้วยแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน
อ่านแล้ว: 33954
หมวด ออแกนิกส์ ทั้งหมด >>

ความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

คุณโอ
info@oo.com


มีผลิตภัณฑ์พลอยได้ยิบซั่ม  จำหน่ายเพื่อผลิตส่วนผสมปุ๋ยจำนวนมาก          สนใจติดต่อ 088208512628 ก.ค. 2554 , 02:55 AM  e

พิเชษฐ์ สุขสวัสดิ์
onichi9333@hotmail.com
จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน ตรา โลกเกษตร
ใช้เสริมสูตร 25-7-7 ใช้ได้ดีกับพืชล่าง
14-10-30 ใช้ได้ดีกับ ปาล์มน้ำมัน
21-7-14 ใช้ได้ดีกับ ยางพารา
สนใจติดต่อ บริษัท ธันพร อะโกร จำกัด
084-3780489 ,084-3720468
12 พ.ย. 2553 , 01:33 AM  e

ธนวรรณ เพชรรักษ์
giksana_id@hotmail.com
จำหน่ายปุ๋ย อินทรีย์-เคมี (ตรา .. . อามิเมท) จากโรงงานอายิโนะโมะโต๊ะ

ใช้แล้วได้ผลผลิตดี (ตอนนี้เป็นตัวแทนจำหน่าย จังหวัด สุราษธาณี)

สนใจติดต่อ คุณ ธนวรรณ 084-2471205
23 ต.ค. 2553 , 06:35 PM  e

info
info@g.g
NoT information

IP Information for 182.52.18.137
IP Location: Thailand Bangkok Dynamic Ip For Broadband Service
IP Address: 182.52.18.137

NetRange: 182.0.0.0 - 182.255.255.255
CIDR: 182.0.0.0/8
OriginAS:
NetName: APNIC-182
NetHandle: NET-182-0-0-0-0
Parent:
NetType: Allocated to APNIC
NameServer: TINNIE.ARIN.NET
NameServer: SEC1.AUTHDNS.RIPE.NET
NameServer: NS4.APNIC.NET
NameServer: NS3.APNIC.NET
NameServer: NS1.APNIC.NET
NameServer: NS2.LACNIC.NET
RegDate: 2009-08-03
Updated: 2010-07-30
Ref: http://whois.arin.net/rest/net/NET-182-0-0-0-0

OrgName: Asia Pacific Network Information Centre
OrgId: APNIC
Address: PO Box 2131
City: Milton
StateProv: QLD
PostalCode: 4064
Country: AU
RegDate:
Updated: 2004-03-01
Ref: http://whois.arin.net/rest/org/APNIC

ReferralServer: whois://whois.apnic.net

OrgTechHandle: AWC12-ARIN
OrgTechName: APNIC Whois Contact
OrgTechPhone: +61 7 3858 3188
OrgTechEmail:
OrgTechRef: http://whois.arin.net/rest/poc/AWC12-ARIN

== Additional Information From whois://whois.apnic.net ==

inetnum: 182.52.0.0 - 182.52.255.255
netname: TOT-AS
descr: Dynamic IP for Broadband Service
descr: TOT Public Company Limited
country: th
admin-c: PA82-AP
tech-c: AG100-AP
status: assigned non-portable
mnt-by: MAINT-TH-TOT
changed: 20100310
source: APNIC

route: 182.52.0.0/19
descr: TOT Public Company Limited
origin: AS9737
mnt-by: MAINT-TH-TOT
changed: 20100725
source: APNIC

route: 182.52.0.0/18
descr: TOT Public Company Limited
origin: AS9737
mnt-by: MAINT-TH-TOT
changed: 20100725
source: APNIC

route: 182.52.0.0/17
descr: TOT Public Company Limited
origin: AS9737
mnt-by: MAINT-TH-TOT
changed: 20100725
source: APNIC

route: 182.52.0.0/16
descr: TOT Public Company Limited
origin: AS9737
mnt-by: MAINT-TH-TOT
changed: 20100725
source: APNIC

person: Pansak Arpakajorn
nic-hdl: PA82-AP
e-mail:
address: TOT Public Company Limited
address: 89/2 Moo 3 Chaengwattana Rd, Laksi,Bangkok 10210 THAILAND
phone: +66-2574-9178
fax-no: +66-2574-8401
country: TH
changed: 20050720
changed: 20100507
mnt-by: MAINT-TH-TOT
source: APNIC

person: Apipol Gunabhibal
nic-hdl: AG100-AP
e-mail:
address: TOT Public Company Limited
address: 89/2 Moo 3 Chaengwattana Rd, Laksi, Bangkok 10210 THAILAND
phone: +66-2505-2481
fax-no: +66-2574-8401
country: TH
changed: 20100507
mnt-by: MAINT-TH-TOT
source: APNIC
23 ต.ค. 2553 , 01:59 AM  e

NoT
notza@hotmail.com
ไร้สาระวะ
23 ต.ค. 2553 , 01:09 AM  e

webmaster
info@farmkaset.org
ขออนุญาติโพสข้อมูลนี้ เพื่อบันทึกการตรวจสอบกลับไปยัง IP Address ของคุณน็อต ขณะที่ได้ทำการโพสข้อมูลไว้ดังด้านล่างนี้
----------------------------------------
IP Information for 124.122.93.179

IP Location: Thailand Bangkok True Internet Co. Ltd
Resolve Host: ppp-124-122-93-179.revip2.asianet.co.th
IP Address: 124.122.93.179
Server response:
inetnum: 124.122.0.0 - 124.122.127.255
netname: TRUE_BB
descr: True Internet Co., Ltd.
descr: Internet Service Provider.
country: TH
admin-c: TIA6-AP
tech-c: TIA6-AP
status: ASSIGNED NON-PORTABLE
changed: 20070524
mnt-by: MAINT-AP-TRUEINTERNET
source: APNIC
27 มิ.ย. 2553 , 06:21 AM  e

น็อต
notto_100@hotmail.com
พ่อ มีง อะ สัส คุวย


เอา คุวย ไร มา วะ


26 มิ.ย. 2553 , 10:14 PM  e

ภราดร
skypop-ko@hotmail.com
ปุ๋ยเคมีนราคาหน้โรงงาน
ปุ๋ยเคมีตราม้าคู่กระต่ายและปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะกับพืชแต่ละชนิด
บริการส่งถึงที่ราคาเป็นกันเอง
โทรสอบถามราคา : 087-2080906 และ 086-1906222
ติดต่อ ภราดร

25 พ.ค. 2553 , 08:04 PM  e

ปุ๋ยควายธนู
info@buffalobow.com
ปุ๋ยควายธนู ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยนวัตกรรมใหม่ ที่ทั่วโลกยอมรับว่าดีที่สุดสำหรับการเพาะปลูก ที่ประสิทธิภาพเทียบเท่าปุ๋ยเคมี แต่ไม่ทำลายดิน ไม่ทำให้ดินเสื่อมและยังช่วยฟื้นฟูสภาพดินให้ดีขึ้น

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เข้าชมได้ที่

http://www.ควายธนู.com หรือ http://www.BuffaloBow.com

e-mail: info@buffalobow.com Mobile: 08-7703-8925มีธาตุอาหาร หลัก รอง เสริม ครบ 13 ธาตุ และเพิ่มสารพิเศษอื่นๆอีกมาก

ปุ๋ยควายธนู ผลิตขึ้นโดยนำข้อดีของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์มารวมกัน และ

แก้จุดอ่อนของปุ๋ยทั้ง2ชนิด

- มีธาตุอาหารครบถ้วน หลัก รอง เสริม(จุลธาตุ)

ธาตุอาหารหลัก มี 3 ธาตุ ครบ คือ
1. ไนโตรเจน (Nitrogen : N)
2. ฟอสฟอรัส (Phosphorus : P)
3. โปตัสเซียม (Potassium : K)

ธาตุอาหารรอง มี 3 ธาตุ ครบ คือ
1. แคลเซียม (Calcium : Ca)
2. แมกนีเซียม (Magnesium : Mg)
3. กำมะถัน (Sulphur : S)


ธาตุอาหารเสริม(จุลธาตุ) มี 7 ธาตุ ครบ คือ
1. เหล็ก (Ferrus : Fe)
2. แมงกานีส (Manganese : Mn)
3. สังกะสี (Zinc : Zn)
4. ทองแดง (Copper : Cu)
5. โบรอน (Boron : Bo)
6. โมลิดีนั่ม (Molybdenum : Mo)
7. คลอรีน (Chlorine : Cl)

ปุ๋ยควายธนูยังได้เพิ่มสารพิเศษอื่นๆอีก เช่น
อินทรีย์วัตถุ (Humus)
ฮิวมัส (Humus)
โซเดียม (Sodium : Na)
ซิลเวอร์ (Silver : Ag)
ซิลิกอน (Silicon : Si)
อะลูมินั่ม (Aluminum : Al)
สารอาหารของจุลินทรีย์ชนิดดี
สาร ปรับปรุง ฟื้นฟู สภาพดิน
สารที่เป็นสูตรพิเศษเฉพาะอีกมาก
22 พ.ค. 2553 , 07:31 PM  e

สมศักดิ์
modtanoy995@hotmail.com
จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ N-Function
เป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพสูง ต้นทุนตำ ให้ผลิตผลที่ดี ไม่มีสารตกค้าง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นปุ๋ยที่มีอานุภาคเล็กมาก สามารถดูดซึมได้ทางต้นและใบ
ดังนั้น หลังจากให้ปุ๋ยพืชจึงสามารถ ได้รับสารอาหารได้อย่างรวดเร็ว

สนใจติดต่อที่ คุณสมศักดิ์ 081-9196155 email: modtanoy995@hotmail.com
17 พ.ค. 2553 , 07:42 AM  e

รุ่ง
anotai130127@hotmail.com
ปุ๋ยเคมีคุณภาพดีราคาถูก ติดต่อบริษัทเกษตรพัฒนารุ่งโรจน์ จำกัดผู้ผลิต

ปุ๋ยเคมี ตราม้าคู่กระต่าย สูตร 36-0-0

ปุ๋ยเคมี ตราม้าคู่กระต่าย สูตร 15-15-15

ปุ๋ยเคมี ตราม้าคู่กระต่าย สูตร 17-9-9

ปุ๋ยเคมี ตราม้าคู่กระต่าย สูตร 16-8-8

ปุ๋ยเคมี ตราม้าคู่กระต่าย สูตร 16-20-0

ปุ๋ยเคมี ตราม้าคู่กระต่าย สูตร 15-7-18

ปุ๋ยเคมี ตราม้าคู่กระต่าย สูตร 12-12-27

ปุ๋ยเคมี ตราม้าคู่กระต่าย สูตร 13-13-21

ปุ๋ยเคมี ตราม้าคู่กระต่าย สูตร 25-7-7

ปุ๋ยเคมี ตราม้าคู่กระต่าย สูตร 8-24-24

ปุ๋ยเคมี ตราม้าคู่กระต่าย สูตร 35-0-0

ปุ๋ยเคมี ตราม้าคู่กระต่าย สูตร 16-16-8

ส่งฟรีทั่วประเทศ จากบริษัทโดยตรงสนใจติดต่อ 055-781142,055781143 หรือ www.kpr-kp.com ฝ่ายการตลาด


02 พ.ค. 2553 , 06:52 PM  e

ฝ่ายส่งเสริมการตลาด
THunwa_Fluck@hotmail.com
สนใจปุ๋ยเคมีและอินทรีย์ราคาหน้าโรงงานติดต่อสอบถามได้ที่ 055-781142-3หรือwww.kpr-kp.com
20 เม.ย. 2553 , 07:30 PM  e

นายศิวสรรค์ กล้ากสิกิจ
kashikit123@hotmail.com
จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตราธนูดาว (ปุ๋ยอามิเม็ด)

มีส่วนประกอบของกากผงชูรส

นำวัตถุดิบมาจากโรงงานอายิโมะโตะที่พระประแดง

คุณภาพดี ราคาถูก

ใช้ได้ดีในไร่อ้อย ยางพาราและนาข้าว

พิเศษสั่งวันนี้-31 มีนาคม 2553

เพียงตันละ 6,800 บาทเท่านั้น

ซื้อ 20 ลูก แถม 1 ลูก

ฟรีค่าจัดส่งทั่วราชอาณาจักรสนใจติดต่อ คุณศิวสรรค์ 089-7586582

02 ก.พ. 2553 , 05:42 AM  e

ส่งความคิดเห็น