บทความนี้อยู่ในหมวด: ออแกนิกส์ | อ่านแล้ว 35252 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้

โครงการพัฒนาการผลิตผักคุณภาพ มช.

ผักปลอดสารพิษสร้างชีวิตเสริมรายได้ โครงการพัฒนาการผลิตผักคุณภาพ จาก มช.

การผลิตผักคุณภาพ

“โครงการพัฒนาการผลิตผักคุณภาพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรือนตาข่ายกันแมลง” ผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2550 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดำเนินการวิจัยโดย รศ.ดร.จริยา วิสิทธิ์พานิช และ รศ.ดร.ชาตรี สิทธิกุล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ

          รศ.ดร.จริยา วิสิทธิ์พานิช นักวิจัยจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า “โครงการพัฒนาการผลิตผักคุณภาพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรือนตาข่ายกันแมลง” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นโครงการที่ทำร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงตั้งแต่ปี 2547 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการผลิตผักคุณภาพและปลอดสารพิษในโรงเรือนตาข่ายกันแมลง โดยการผสมผสานเทคโนโลยีต่างๆ เข้าด้วยกัน นำมาปรับใช้ในสภาพโรงเรือน โดยนำผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยสนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบการจัดการ เทคโนโลยีการปลูกผัก การให้ปุ๋ยระบบน้ำหยด และการจัดการกับแมลงศัตรูพืชที่ถูกต้องให้กับเกษตรกร ซึ่งทางโครงการวิจัยฯ และมูลนิธิโครงการหลวงเป็นผู้สร้างโรงเรือนตาข่ายกันแมลงสำหรับเพาะปลูกผักบนพื้นที่สูง


www.FarmKaset.ORG

ปลอดสารพิษ ทั้งปุ๋ยเม็ด และปุ๋ยน้ำ ได้รับมาตรฐาน Q และ Food safety
ปุ๋ยเม็ด และปุ๋ยอินทรีย์น้ำธรรมชาติ ปลอดสารพิษ ให้ผักเติบโตแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรค โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมี
สั่งซื้อสินค้าได้ตามลิงค์นี้ http://www.farmkaset.org/home.aspx#buy

ปุ๋ยตรานกอินทรีคู่
จากฟาร์มเกษตร ผลิตภัณฑ์ออแกนิกส์ ปลอดสารพิษ ส่งออกไปยังประเทศจีน ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ กาน่า ด้วยเทคโนโลยีการผลิต และความร่วมมือจากนักลงทุนประเทศ ออสเตเลีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย โดยคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และยังมี สสว. องค์กรของภาครัฐร่วมลงทุนอยู่ด้วยประมาณ 15% จึงมันใจได้ว่า ปุ๋ยตรานกอินทรีคู่ มีคุณภาพสูง และเป็นที่ยอมรับในองค์กรชั้นนำ
สนใจติดต่อ คุณปิยะมาศ 089-4599003
หรือ ดูรายการสินค้าและราคาคลิกที่นี่


สำหรับการดำเนินการของโครงการเริ่มต้นทดลองโดยใช้พื้นที่ของโครงการหลวง 1 แห่ง คือบ้านแม่โถ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ จากนั้นเกษตรกรนำร่องที่ได้รับการคัดเลือกเหล่านี้จะนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรรายใหม่ในพื้นที่อื่นๆ โครงการระยะที่ 2 ได้ขยายงานไปบนพื้นที่สูง คือบ้านอมพาย อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และพื้นที่ราบที่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยมีการจัดทำหลังคาพลาสติกโค้งคลุมแปลงผัก เพื่อป้องกันแรงกระแทกจากฝน ทำให้สามารถปลูกผักได้ในช่วงฤดูฝน รวมทั้งเปลี่ยนวิธีการหว่านเมล็ดในแปลงมาเป็นการเพาะเมล็ดในกระบะเพาะแล้วย้ายปลูก ทำให้ได้ผลผลิตที่ดีกว่าของเดิม

          การผลิตผักปลอดภัยนี้ เป็นการนำเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยหลายชุดในโครงการภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาใช้ในการผลิตพืช และประสานงานฝ่ายการตลาดของมูลนิธิโครงการหลวงที่รับซื้อผักปลอดสารพิษเพื่อให้ได้ข้อมูลปริมาณผลผลิตและข้อมูลการจัดการการตลาด เพื่อเลือกชนิดของพืช ที่ตลาดต้องการในแต่ละฤดูกาล แล้วทำการผลิตผักที่เหมาะสมในแต่ละช่วงฤดูการผลิต หลังจากนั้นจัดให้มีการอบรมเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริม และการปฏิบัติในแปลงปลูกเป็นขั้นตอน โดยเทคโนโลยีที่ได้นำไปถ่ายทอด ประกอบด้วย การจัดการดินและปุ๋ย โดยอาศัยการวิเคราะห์ดินเพื่อตรวจสอบสภาพดินและการเลือกปุ๋ยให้ตรงกับความต้องการของพืช การทำปุ๋ยหมัก การให้ปุ๋ยระบบน้ำ (Fertigation) โดยอาศัยเครื่องวัดความเครียดของน้ำในดิน (Tensiometer) รวมทั้งการจัดการศัตรูพืชที่เน้นวิธีการผสมผสาน และการส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงแมลงวัน ตัวห้ำ ซีโนเซียในกระบะเพาะ เพื่อควบคุมหนอนชอนใบและแมลงหวี่ขาวที่เข้ามาทำลายพืชผักทำให้ลดความเสียหายลงได้

วิธีการจัดการศัตรูพืชดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงศัตรูพืชลงได้ถึง 50% เว้นแต่ถ้ามีการระบาดหนักของโรคพืช และแมลง ก็สามารถนำสารเคมีมาใช้ได้บ้างแต่จะต้องเลือกสารเคมีที่ปลอดภัยต่อผู้ปลูกและผู้บริโภคมาใช้ ช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะจะได้ไม่ต้องได้รับผลกระทบจากการพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ที่สำคัญคือ การปลูกผักด้วยวิธีดังกล่าวทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จนกลายเป็นที่รู้จักของกลุ่มเกษตรกรแบบเรียกกันติดปากว่า “ปลูกผักแบบ สกว.” ซึ่งวิธีนี้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 4,000-5,000 บาทต่อเดือน ต่อการเพาะปลูกพืชผัก 1 ฤดู ต่อ 1 โรงเรือนขนาด 6 x 30 เมตร ซึ่งใน 1 ปี จะปลูกผักได้ 3-4 รุ่น ทำให้เกษตรกรมีรายได้สม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นเพราะการนำผลงานการวิจัยมาประยุกต์ใช้ได้จริงและทำให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการลดใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชจึงส่งผลให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นด้วย

          รศ.ดร.จริยา กล่าวเสริมว่า ภายหลังสิ้นสุดโครงการและประสบความสำเร็จกับโครงการระยะที่ 2 แล้วได้มีการต่อยอดโครงการไปอีก 3 จังหวัด ภายใต้ชื่อ โครงการผลิตผักคุณภาพ เพื่อส่งออก และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรือนตาข่ายกันแมลงจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และจังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตผักปลอดภัยในโรงเรือนตาข่ายกันแมลงตามพื้นที่เป้าหมาย และสร้างเกษตรกรผู้นำและขยายเครือข่ายการผลิตผักปลอดภัย โดยมีความเชื่อมโยงกับตลาด ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการใน 3 พื้นที่ ประกอบด้วย บ้านปังค่า อำเภอปง จังหวัดพะเยา บ้านผาตั้ง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของโครงการหลวง ปัจจุบันเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดการปลูกผักแบบ สกว. ได้ส่งผลผลิตจำหน่ายผ่านตลาดมูลนิธิโครงการหลวง และที่จังหวัดนครปฐม เป็นพื้นที่ที่เกษตรกรมีตลาดรับซื้อประจำอยู่แล้ว

                รศ.ดร.จริยาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่า การปลูกผักให้ปลอดภัยในโรงเรือนตาข่ายกันแมลงมีปัจจัยที่สำคัญคือตลาด เนื่องจากการเลือกผักที่จะปลูกนั้นจะต้องดูถึงความต้องการของตลาดรวมทั้งความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ในการปลูกผัก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน
 
       

 แหล่งที่มา :  เชียงใหม่นิวส์

 


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 35252 คน £

ความคิดเห็นจากผู้อ่าน:ปุ๋ยเร่งโต
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว
FK-1 ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช
ราคา 890 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยมัน
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง
FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี
ราคา 950 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยข้าว
ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยอ้อย
ปุ๋ยสำหรับอ้อย
FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก
ราคา 950 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim

เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, นาข้าว, มันสำปะหลัง, ไร่อ้อย, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, ไม้ผล, ไร่กาแฟ, เกษตรน่ารู้, การปลูกพืช, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพมือถือจากฟาร์มเกษตร, ไม้ดอก, องค์กรด้านการเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์,


แสดงทั้งหมดใน [ออแกนิกส์]:
สวนหลังบ้าน ผักปลอดสารพิษ
สวนหลังบ้าน เนื้อที่เพียง 1 งาน ทำรายได้เดือนละหลายหมื่น ด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษ และผักพื้นเมืองต่างๆ
อ่านแล้ว: 5513
น้ำเต้าควบคุมเบาหวาน
น้ำเต้ามีฤทธิ์ลดกรดในกระเพาะอาหาร บรรเทาอาการอาหารไม่ย่อยและแผลกระเพาะอาหาร แต่ที่จีนและอินเดียกินน้ำเต้าควบคุมเบาหวาน
อ่านแล้ว: 13568
เห็ด หนึ่งตัวเลือกเมนูเจเพื่อสุขภาพ
เข้าสู่เทศกาลกินเจกันอย่างเป็นทางการแล้ว ช่วงนี้หันไปทางไหนก็เจอแต่อาหารเจ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทอด ๆ หรือมัน ๆ เสีย..
อ่านแล้ว: 13780
คู่มือ ฉลาดเลือกกินผัก
การรับประทานผักให้เหมาะสมกับฤดูกาล นอกจากจะได้ประโยชน์สูงสุด และช่วย..
อ่านแล้ว: 38532
ผักหวานป่า
ผักหวานป่า เป็นพืชในวงศ์ Opiliaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Melientha suavis Pierre ชาวบ้านแถวจังหวัดสุรินทร์เรียก ผักหวาน
อ่านแล้ว: 47985
Thai Jasmine Brown Rice Organic
Jasmine Rice is a naturally aromatic long grain rice originally grown only in Thailand.
อ่านแล้ว: 42262
พืชโตไวด้วยแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปัจจัยการผลิตด้วยแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน
อ่านแล้ว: 34229
หมวด ออแกนิกส์ ทั้งหมด >>