บทความนี้อยู่ในหมวด: ห้องปศุสัตว์ | อ่านแล้ว 56902 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้

ระบบการเลี้ยงวัวควายแบบอุตสาหกรรม

ระบบการเลี้ยงวัวควายแบบอุตสาหกรรม โดย นายจรัญ จันทลักขณา

ระบบการเลี้ยงวัวควายแบบอุตสาหกรรม โดย นายจรัญ จันทลักขณา

การเลี้ยงวัว การเลี้ยงควาย          ระบบการเลี้ยงวัวควายแบบอุตสาหกรรมอาจจำแนกได้เป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ คือ
          ๑. การเลี้ยงวัวควายเนื้อ ได้แก่ การเลี้ยงแบบทำไร่ปศุสัตว์ การต้อนเลี้ยงในทุ่ง และการเลี้ยงขุนในคอก
          ๒. การเลี้ยงวัวควายนม ได้แก่ การเลี้ยงแบบยืนโรง และการเลี้ยงแบบปล่อย

 

หัวข้อ

การเลี้ยงวัวควายเนื้อแบบทำไร่ปศุสัตว์
การต้อนเลี้ยงวัวควายในทุ่ง
การเลี้ยงวัวควายแบบขุนในคอก
การเลี้ยงวัวควายเนื้อแบบทำไร่ปศุสัตว์

          ใช้พื้นที่กว้างขวางมาก และมีการลงทุนปรับปรุงพื้นที่  กั้นรั้วและปลูกสร้างแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงแบบนี้โดยทั่วไปเป็นการเลี้ยงเพื่อขายพันธุ์วัวควายคุณภาพดี  ราคาแพง มีการลงทุนสูง  ใช้วิชาการมาก ใช้โรงเรือน และเครื่องมืออุปกรณ์ไร่มาก ในเมืองไทยได้มีผู้ลงทุนทำไร่ปศุสัตว์กันอยู่บ้าง  เช่น  ไร่ปศุสัตว์โชคชัย  ใกล้อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 


 
การเลี้ยงวัวเนื้อแบบทำไร่ปศุสัตว์ที่ฟาร์มโชคชัย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  
 
 
การต้อนเลี้ยงวัวควายในทุ่งการเลี้ยงวัว แบบอุตสาหกรรม

          เป็นการเลี้ยงแบบไล่ต้อนสัตว์ไปกินหญ้าในทุ่งกว้าง  ซึ่งว่างเว้นจากการเพาะปลูกหรือทุ่งสาธารณะ ผู้เลี้ยงสัตว์อาจไม่มีพื้นที่เป็นขอบเขตของตนเอง  หรือจำกัดพื้นที่สำหรับการกักขังวัวควายเมื่อคราวจำเป็นเท่านั้น  การเลี้ยงแบบนี้  ลงทุนเกี่ยวกับสถานที่เลี้ยงและอุปกรณ์น้อยมาก โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องมีโรงเรือนหรืออุปกรณ์มากนัก  ใช้วิชาการน้อย  ผู้เลี้ยงไล่ต้อนวัวควายไปเลี้ยงโดยการเดินเท้าหรือขี่ม้าแบบเคาบอยอเมริกันตะวันตก  วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงแบบนี้โดยทั่วไป เพื่อผลิตวัวควายขาย  ใช้งานและเอาเนื้อ  มีผู้เลี้ยงวัวควายแบบนี้อยู่ทั่วไปในเมืองไทย การเลี้ยงแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงวัวจำนวนวัวในฝูงหนึ่ง ๆ มีจำนวนตั้งแต่  ๒๐๐-๓๐๐ ตัว 

 
การเลี้ยงวัวนมแบบปล่อยที่ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  
 
การเลี้ยงวัวควายแบบขุนในคอก

          เป็นการเลี้ยงวัวควายเพื่อขุนให้อ้วนแล้วส่งตลาดโดยเฉพาะ วัวควายจะถูกกักบริเวณโดยได้รับอาหารที่มีพลังงานสูง  ช่วยให้อ้วนเร็ว  การเลี้ยงแบบนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ทุ่งหญ้าหรือพื้นที่กว้างขวาง  ส่วนใหญ่กระทำกันแถบชานเมือง
ในเมืองไทยไม่ค่อยมีการเลี้ยงแบบนี้  แต่ในอนาคตคาดว่า จะมีการเลี้ยงวัวควายแบบนี้เกิดขึ้น เพราะราคาเนื้อแพงขึ้น ผู้บริโภคนิยมเนื้อคุณภาพสูง ราคาอาหารขุนก็ไม่แพงนัก วิชาการเลี้ยงวัวควายแบบนี้แพร่หลายขึ้น  พร้อมทั้งความต้องการเนื้อวัวควายในต่างประเทศก็สูงขึ้นด้วย

การเลี้ยงควาย แบบอุตสาหกรรม          การเลี้ยงวัวควายนมในเมืองไทยส่วนใหญ่ใช้วัวนม  การเลี้ยงควายนมมีน้อย  เนื่องจากควายพันธุ์นมมีจำนวนจำกัดและยังไม่รู้จักกันแพร่หลาย   การเลี้ยงวัวนมในเมืองไทยมีอยู่หลายเขต  เขตใหญ่ ๆ  คือ เขตนครปฐม-ราชบุรี เขตพระนครศรีอยุธยา เขตมวกเหล็ก (สระบุรี) และเขตเชียงใหม่  มีแม่โคนมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๓,๐๐๐ ตัว ให้นมวันละxระมาณ ๘๐-๑๐๐  ตัน ซึ่งหมายความว่า ถ้าจะให้คนไทยรับประทานนมกันในปริมาณคนละหนึ่งขวดน้ำอัดลม/วัน จะต้องเลี้ยงวัวนมกันเป็นจำนวนมากกว่านี้หลายร้อยเท่าตัวหรืออย่างน้อยต้องมีแม่โคนมเป็นจำนวนล้านตัว  อันจะก่อให้เกิดอาชีพแก่คนไทยนับแสนครอบครัวเป็นอย่างน้อย
          การเลี้ยงวัวควายนมแบบหนึ่ง คือ การเลี้ยงแบบยืนโรง  แม่วัวรีดนมจะถูกกักอยู่กับที่ในโรงเลี้ยงตลอดเวลา อาหารและหญ้าถูกนำมาเลี้ยงถึงที่ การรีดนมมักกระทำในโรงเลี้ยงนั่นเอง  การเลี้ยงแบบนี้ต้องเปลืองแรงงานในการเลี้ยงดูมาก แต่การควบคุมดูแลสะดวกและใกล้ชิดกว่า เหมาะสำหรับการเลี้ยงวัวนมพันธุ์ที่จำเป็นต้องดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษ หรือมิอาจปล่อยแม่วัวลงเลี้ยงในทุ่งหญ้าได้ เพราะไม่มีทุ่งหญ้าเพียงพอและมีบริเวณจำกัด
          การเลี้ยงวัวควายนมอีกแบบหนึ่ง ได้แก่ การเลี้ยงแบบปล่อย ซึ่งแบ่งได้เป็น ๒ แบบ แบบหนึ่งปล่อยในโรงกว้าง เรียกว่า แบบปล่อยโรงแล้วตัดหญ้ามาให้กินถึงที่ แบบนี้ใช้เมื่อมีทุ่งหญ้าจำกัด และต้องการผลิตผลสูงสุดจากทุ่งหญ้า  อีกแบบหนึ่งปล่อยในทุ่งหญ้าเรียกว่า  แบบปล่อยทุ่ง แบบนี้ประหยัดแรงงานและอุปกรณ์ แต่ไม่สะดวกในการควบคุมดูแล หากมีสัตว์จำนวนมาก ๆ  การเลี้ยงแบบปล่อยทั้งสองวิธี จะมีโรงรีดนมแยกส่วนจากสถานที่เลี้ยง และต้อนวัวควายเข้าไปเมื่อถึงเวลารีดนมเท่านั้น


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 56902 คน £

ปุ๋ยเร่งโต
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว
FK-1 ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช
ราคา 890 บาท
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยมัน
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง
FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี
ราคา 950 บาท
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยข้าว
ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยอ้อย
ปุ๋ยสำหรับอ้อย
FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก
ราคา 950 บาท
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
แสดงทั้งหมดใน [ห้องปศุสัตว์]:
งูลอกเชือก งูก้านเชือก งูสายม่าน งูสายพาน
งูกลอกเชือก ขนาดความยาว130-150 ซม. เกล็ดตามลำดับเป็นมันเรียบ มีสันกลางและเป็นตุ่ม เกล็ดหางเป็นแบบซิกแซก และเกล็ดผสม
อ่านแล้ว: 6796
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์
เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ แบบครัวเรือน ใช้พื้นที่น้อย สามารถเลี้ยงได้ทุกที่ ใช้เวลาเลี้ยงสั้น รุ่นละประมาณ 90 - 120 วัน
อ่านแล้ว: 7536
การเลี้ยงฮวก หรือ ลูกอ๊อด ทำรายได้สูง
ความต้องการบริโภค หมกฮวก มากขึ้น ลูกกบ หรือ ลูกอ๊อด ตามแหล่งน้ำธรรมชาติที่นำมาทำเป็น หมกฮวก จึงลดน้อยลงและเริ่มขาดแคลน
อ่านแล้ว: 8219
ลาวส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยง กุ้งล็อบเตอร์ น้ำจืดในนาข้าว
ทางการลาวออกรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยง ล็อบเสตอร์น้ำจิด หรือกุ้งก้ามแดงในนาข้าวหลังจากโครงการชลประทาน
อ่านแล้ว: 9743
ไทย ผู้นำเลี้ยงโคนม ในอาเซียน
จากการคาดการณ์ความต้องการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้นในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงความสำคัญของการผลิตนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคน
อ่านแล้ว: 8010
SBBU จัดอบรมป้องกันโรคกุ้ง
หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (SBBU) วิจัย สาเหตุการเกิดโรคต่างๆ เพื่อหาวิธีป้องกัน ตรวจวิเคราะห์โรคกุ้ง
อ่านแล้ว: 9846
แนะเสริมเครือข่ายเกษตรกร พัฒนาการผลิต แพะเนื้อ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดผลการศึกษาการตลาดแพะเนื้อ ปูพรมสัมภาษณ์เกษตรกร และผู้ประกอบการทุกระดับทั้ง 4 ภาครวม 21 จัง.
อ่านแล้ว: 11808
หมวด ห้องปศุสัตว์ ทั้งหมด >>

ความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

Jekky
Sompan_Jek12@hotmail.co.th
อยากออกจากงานไปเลี้ยงควายเหมือนกัน
08 ก.พ. 2555 , 07:46 AM  e

ขอโครงการเลี้ยงวัวเพื่อกู้ ธกส. ขอบคุณคะ
pitpit_2523@hotmail.com
อยากเลี้ยงวัว และต่อเติมคอกวัว แต่ไม่รู้วิการเขียนโครงการเพื่อขอกู้ กับ ธกสใ  ก็เลยอยากได้นะคะ
26 ต.ค. 2554 , 12:08 AM  e

somcha
kadove@hotmail.com
วัวเนื้อดีที่สุดเคยเลี้ยงมาแล้ว
25 ก.ย. 2554 , 07:36 PM  e

langkao
dekdoi2499@hotmail.com


ขอโครงการเลี้ยงควายเพื่อจะขอกู้เงิน ธกส.และขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงแบบฟาร์มได้ไหมครับ ขอบคุณครับ02 มิ.ย. 2554 , 12:46 AM  e

พี084-871-5246
pee1126@hotmail.com
อยากขาย วัว 6 ตัว เลี้ยงมา3ปีแล้ว สงสารกำลังตั้งท้องอยู่ด้วย /2ตัว ตัวผู้ตัวใหญ่มาก3ตัวกินเก่งมาก ขายถูก ุ6ตัว/1.5 แสนบาทเอง
29 ก.ย. 2553 , 07:40 AM  e

คนภู
suched_p@hotmail.com
ขอโครงการเลี้ยงวัวเพื่อขอกู้เงิน ธกส.
ขอบคุณครับ
05 ก.ย. 2553 , 03:11 AM  e

NUT
NUTTAPONG_BOY_ZA@hoymail.com
อยากรู้เรื่องการทำให้วัวเนื้ออ้วนเร็ว
13 ก.ค. 2553 , 07:25 AM  e

คนธรรมดา
a@a.a
เห็นด้วยครับ ชาวบ้านอย่างเราเลี้ยงปล่อยต้อนไปกินหญ้า ไม่ต้องใช้ต้นทุนสูง พอเพียง ไม่เสี่ยงขาดทุน สำหรับนายทุนที่เลี้ยงเป็นระบบ คงใช้ทุนเยอะ ใช้ความเอาใจใส่เยอะครับ
22 ก.พ. 2553 , 05:21 PM  e

คนบ้า
ayabrea11@hotmail.com
เฮ้อ เหนื่อยเห็นความคิดอยากเลี้ยงแต่ก็คิดไปไกลอยากทำเป็นระบบ อยากบอกเลี้ยงวัวนะ ต้องค่อยเป็นค่อยไป จะรีบเลี้ยงรีบขุนก็ขายทุนพอดี
22 ก.พ. 2553 , 08:14 AM  e

บจ กรีนเกต เทคโนโลยี
pc00976@anet.net.th
จำหน่าย ไคโตซาน น้ำ ผง 100% คุณภาพส่งออกจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง สำหรับฟาร์มสัตว์ เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ราคาประหยัด สำหรับเกษตรกร
โทร 02-9808718, 081-7268378
24 ก.ย. 2552 , 09:45 PM  e

เอฟ
bunbun-36@hotmail.com
เลี้ยงนานเท่าไรถึงจะขายได้เลี้งวัวนมกับววัวเนื้อแบบไหนดีกว่าครับ
10 ก.ย. 2552 , 05:52 AM  e

เอฟ
bunbun-36@hotmail.com
อยากถามว่าเลี้ยงวัวแล้วต้องดูแลอย่างไรและเริ่มต้นที่จะเลี้ยงต้องลงทุนเท่าไร
10 ก.ย. 2552 , 05:47 AM  e

เกษตรกรร้อยเอ็ด
TAKANACHI@sanook.com
อยากขอคำปรึกษาในการทำฟาร์มได้ไหมครับ
19 ต.ค. 2551 , 08:50 PM  e

คนน่าคบ
weenai@totonline.net
กำลังตัดสินใจ ว่าจะเลี้ยงแบบไหนดี
19 ส.ค. 2551 , 02:36 AM  e

jaehee
giiffy_er@windowslive.com
เคยไปเข้าค่ายที่ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์กชอบมากๆเลย ได้ความรู้ ได้รู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้
16 มิ.ย. 2551 , 04:27 AM  e

ส่งความคิดเห็น