FK Talk
กฟก. เดินหน้าเน้นสามัคคีสร้างจุดเปลี่ยนเกษตรกรไทย
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) จัดอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกรที่ได้รับงบกู้ยืม สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร และสร้าง..
อัปเดท ( 11 ตุลาคม 2555 ) , แสดง (18,115) ,


FK Talk เจาะประเด็นเกษตร วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555

กฟก. เดินหน้าเน้นสามัคคีสร้างจุดเปลี่ยนเกษตรกรไทย สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) จัดอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกรที่ได้รับงบกู้ยืม สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร และสร้างความสามัคคีภายในองค์กร

นายสมศักดิ์ อยู่รอด ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขา ภูมิภาคที่ 1 (ภาคเหนือ) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) กล่าวว่า กฟก.ได้ดำเนินการช่วยฟื้นฟู และจัดการหนี้ของเกษตรกรภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัด ซึ่งเกษตรกรมารับสิทธิครบถ้วนและทั่วถึงในทุกพื้นที่ภาคเหนือ โดย กฟก. ได้มีการช่วยเหลือในเรื่องของทุนสนับสนุนแก่เกษตรกร 4 พันกว่าราย และได้ช่วยในการรักษาพื้นที่ทำกินของเกษตรกรไว้ไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของนายทุนนับหมื่นไร่ ในเรื่องการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรที่ได้รับงบกู้ยืมนั้น ได้จัดอบรมครบทุกจังหวัดแล้ว และคาดว่าจะช่วยพัฒนาให้องค์กรเกษตรกรเกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

ส่วนปัญหาในพื้นที่ภาคเหนือคือ เรื่องพื้นที่ถูกจำกัดด้วยป่าเขา ทำให้มีพื้นที่ในการทำกินน้อยไม่เพียงพอ ทำให้เกษตรกรต้องไปเช่าพื้นที่ในการทำมาหากินทำให้เกิดผลกระทบในเรื่องของต้นทุนสูงมากขึ้น เรื่องต่อมาคือเรื่องการขนส่งผลผลิตที่ไม่สะดวก รวมถึงเรื่องเงินลงทุน ซึ่งสภาพสภาพสังคมและเศรษฐกิจของภาคเหนือจะมีวัฒนธรรมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีจิตใจงาม และใช้จ่ายแบบไม่ฟุ้งเฟ้อ โดยจะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงทำให้มีหนี้สินไม่มากเมื่อเทียบกับเกษตรกรในในภูมิภาคต่าง ๆ

นายสมศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า กฟก. เน้นสร้างความความสามัคคีในองค์กร และกลุ่มเกษตรกร การมีส่วนร่วม ถ้าเราสามารถทำได้ทั้ง 77 จังหวัด จะทำให้วงการเกษตรไทยเกิดจุดเปลี่ยนที่เข้มเเข็งขึ้น และขอเชิญชวนเกษตรกรในเขตภาคเหนือให้สามารถไปรับแบบเสนอโครงการ เพื่อเสนอขอรับอนุมัติงบอุดหนุนและงบกู้ยืมได้ที่สำนักงานสาขาใกล้บ้าน เพื่อนำไปพัฒนาอาชีพกลุ่มพี่น้องชาวเกษตรกรไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ด้านสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดแพร่ เผยว่า พื้นที่ใน จ.เเพร่ มีพื้นที่ในการทำการเกษตรน้อย ส่งผลให้เกษตรกรมีผลผลิตไม่พอจำหน่าย ส่วนมากจะผลิตเพื่อนำมาบริโภคเอง และผลผลิตที่ส่งออกมาก็มีราคาต่ำกว่าต้นทุน ทำให้เกิดปัญหาการขาดทุน จนเกิดภาระหนี้สินตามมา และต้องการการฟื้นฟู พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในขณะนี้ กฟก. ได้ส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงโค กระบือ บ้านโนนทราย โดยรับงบประมาณอุดหนุนแล้ว ในส่วนของการกู้ยืมอยู่ในระหว่างการดำเนินการขออนุมัติ นอกจากนี้ กฟก. ยังต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโค กระบือเพื่อขยายพันธ์ และทำกิจกรรมเสริม คือ ฝึกควายไถนา ฝึกคนไถนา การนำมูลควายมาทำปุ๋ยชีวภาพ การเพาะเห็ด และนำเศษของเห็ดมาทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มรายได้

ทั้งนี้ กฟก. ได้มีการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรเกษตรกร ที่ได้รับงบกู้ยืมไม่เกิน 500,000 บาท สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดแพร่ ได้เสนอขออนุมัติโครงการและโอนงบประมาณให้กับองค์กรเกษตรกรที่ได้รับงบกู้ยืมไม่เกิน 500,000 บาท ให้กับเกษตรกรในจังหวัดแพร่แล้ว จึงเป็นแนวทางให้เกิด “โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกรที่ได้รับงบกู้ยืม” สำนักงานสาขาจังหวัดแพร่ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการในการนำเงินที่ได้รับไปบริหารกันภายในองค์กร เกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร และสร้างความสามัคคีภายในองค์กร ได้จัดอบรมจำนวน 2 รุ่น ให้เเก่ 7 องค์กร เกษตรกร 70 รายเมื่อเดือนกันยายน 55 ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดแพร่ โดยการจัดโครงการอบรมครั้งนี้ เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณมีความรู้ในด้านการวางแผน การบริหารจัดการ การจัดทำตัวชี้วัด และติดตามประเมินผลร่วมกับสำนักงานสาขาจังหวัดแพร่เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร

ขอบคุณข้อมูลจาก:สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.)

เขียนโดย : TSY9dy5AM0s
http://www.FarmKaset.ORG/contents/default.aspx?content=01272